Sunday, March 29, 2009

พิธีสมโภช บวงสรวง"พระสังกัจจายน์" วัดมัชฌิมภูมิ

วัดมัชฌิมภูมิ หรือวัดหน้าเขา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้จัดพิธีสมโภชบวงสรวงถวายเครื่องสักการบูชา องค์อรหันต์พระสังกัจจายน์ ด้วยพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ และพิธีสมโภชปิดทอง องค์อรหันต์พระสังกัจจายน์ ซึ่งมีองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยผู้มีจิตศรัทธาได้สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ พระสังกัจจายน์ (องค์เก่า) ที่เคยประดิษฐานอยู่บนภูเขาหนองยวน หรือภายในบริเวณวัดมาตั้งแต่โบราณกาล พระสังกัจจายน์ซึ่งถือเป็นพระคู่วัดและคู่บ้านคู่เมืองตรังมาอย่างช้านาน ตลอดจนเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างชาติ เช่น ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน

สำหรับการบูรณปฏิสังขรณ์องค์อรหันต์ พระสังกัจจายน์ องค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ครั้งนี้ ได้นำเศียรองค์เก่ามาบูรณปฏิสังขรณ์ ในท่านั่งชันเข่าด้านขวา มือขวาผายมือรับความสิริมงคล ส่วนมือซ้ายถือถุงเงินถุงทอง ซึ่งถือเป็นการรับโชคลาภ โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 3.985 เมตร สูง 6.21 เมตร และได้มีการย้ายจากที่ประดิษฐานเดิม มาประดิษฐานไว้ในเขตพุทธาวาส วัดมัชฌิมภูมิ หรือบริเวณลานหน้าอุโบสถวัดมัชฌิมภูมิ เพื่อถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา และเป็นที่สักการบูชาของสาธุชนทั่วไป ในช่วงวิกฤตการณ์ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ เป็นเหตุให้ประชาชนต้องการที่พึ่งทางใจเพิ่มมากขึ้น

องค์อรหันต์พระสังกัจจายน์ ถือเป็นองค์พระศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน ให้อยู่อย่างร่มรื่น ร่มเย็น เจริญด้วยลาภ ยศ บารมี อย่างที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยความสุขตลอดไป และองค์อรหันต์ พระสังกัจจายน์ จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่คนในชาติ โดยองค์อรหันต์พระสังกัจจายน์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้องค์นี้ ได้เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2551 จนกระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552 ซึ่งใช้เวลาในการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นเวลา 147 วัน ด้วยงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ จำนวน 499,999 บาท ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

วัดน้อยโพธิ์คำ ร่วมบวชพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี

พระครูปริยัติโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดน้อยโพธิ์คำ (วัดพระใหญ่) เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม เปิดเผยว่า เพื่อให้เยาวชนที่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพ ติด ให้รู้ถึงวิธีป้องกันตนเองตลอดจนคนใกล้เคียงให้ห่างไกลจากยาเสพติด วัดน้อยโพธิ์คำ ชุมชนน้อยใต้ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนมแห่งที่ 3 กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-12 เม.ย.2552 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัย ถวายเครื่องอัฐบริขาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ถวายภัตตาหารและน้ำปานะ

สามารถติดต่อนำปัจจัยถวายโดยตรงได้ที่วัด โทร.08-6236-3174 หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม ชื่อบัญชีวัดน้อยโพธิ์คำ (โครงการบรรพชาต้านยาเสพติด) เลขที่บัญชี 408-1-82652-8 นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นครพนม ยังกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2552 ในวันที่ 1 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ภายในศาลากลาง จ.นครพนม และมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบทให้ได้รับ การศึกษาในพื้นจำนวน 12 คน ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคเงินทำบุญในโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นครพนม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 โทร.0-4251-1525
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

เทวดา คือ ?

เทวดา ตามความเชื่อแต่เดิมมา คือผู้คุ้มครองรักษามนุษย์ให้อยู่ดีมีสุข ความเชื่อทางศาสนาต่าง ๆ หมายถึง ผู้ที่มีชีวิตเป็นทิพย์ ไม่ได้มีชีวิตเป็นกายเนื้ออยู่บนโลกนี้ มีกายเป็นแสงสว่าง และเสวยสุขในสรวงสวรรค์ชั้นต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นภพภูมิที่ดี เทวดาผู้หญิงเรียกว่า นางฟ้า

พระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่อง เทวดาเสมอ หากเราศึกษาพุทธประวัติ จะพบว่าพุทธศาสนาไม่เคยห่างเทวดาเลย ขอย้ำว่า พระพุทธศาสนายอมรับว่าเทวดามีจริง และยอมรับความดีของเทวดาด้วย พระพุทธเจ้าตรัสให้พุทธบริษัทที่บารมียังอ่อน ให้ระลึกถึงความดีของเทวดา เช่น กรรมฐานข้อที่ว่าด้วยเทวตานุสสติ สอนให้นึกถึงความดีของเทวดา

เทวดา แปลว่า ผู้ประเสริฐ ความประเสริฐของเทวดา ถ้าพูดกันตามความนิยมแล้ว ท่านที่จะเป็นเทวดา ต้องเกิดเป็นคนก่อน เมื่อเป็นคนต้องศึกษาหลักสูตรของเทวดาว่า จะเป็นเทวดานั้นต้องเรียนรู้และปฏิบัติอย่างไร หลักสูตรที่ทำคนให้เป็นเทวดา พระพุทธเจ้าตรัสว่า มี 2 แบบ เรียกว่า เทวธรรม หลักที่ทำตนให้เป็นเทวดา

1. หิริ ความละอายต่อความชั่วทั้งหมด ไม่ทำความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง
2. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวผลของความชั่วจะลงโทษ ไม่ยอมประพฤติชั่วทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง

เป็นคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ และมีจิตเมตตาปรานีตลอดกาล เอากันแค่ศีลบริสุทธิ์ ท่านใดศึกษาและปฏิบัติหลักสูตรนี้ได้ครบถ้วน จะเป็นเทวดาได้ ปฏิบัติได้อย่างเลิศก็เป็น เทวดาชั้นเลิศ ถ้าปฏิบัติได้อย่างกลางก็เป็นเทวดาปานกลาง ถ้าปฏิบัติได้ครบแต่หยาบ ก็เป็นเทวดาเล็กๆ เช่น ภูมิเทวดา หรือรุกขเทวดา เป็นต้น

ในทางพระพุทธศาสนา แม่ ก็ได้ชื่อว่าเป็นดุจ เทวดาของลูก คอยปกป้องคุ้มครองลูกเสมอมา ปกป้องอย่างไร คิดย้อนไป ในยามลูกอยู่ในครรภ์ แม่คอยระมัดระวัง เคยรับประทานอาหารที่ชื่นชอบ เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด ร้อนจัด แม่ต้องงด เพราะเกรงจะมีผลกระทบ จะทำงานหนักเกรงจะพลั้งพลาดมีอันตรายต่อลูก ยามเมื่อลูกคลอดออกมา แม่คอยเฝ้าดูแลรักษาไม่ห่างสายตา จะดึก จะง่วงเพลีย อย่างไร ถ้าลูกร้องขึ้นมา แม่ต้องรีบลุกขึ้นมาดูแล พร้อมเห่กล่อมปลอบโยนลูก ยามเติบโต แม่ต้องคอยระวังภัย ไม่ให้ลูกพลั้งพลาดกับการดำเนินชีวิต กว่าจะดูแลเลี้ยงดูปกป้องคุ้มครอง ให้รอดปากเหยี่ยวปากกามาได้ ต้องเหนื่อยยากลำบาก จะหาใครที่เฝ้าห่วงใยเรา ตลอดชีวิตเช่นนี้ไม่มีอีกแล้ว

ดังนั้น คนที่ประกอบกุศลคุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอแล้ว คุณพระย่อมปกป้องรักษาตลอดถึง เทวดาก็ให้ความอุปถัมภ์คุ้มครอง ให้มีแต่ความเจริญอยู่สุขสบายอย่างแน่นอน
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
watdevaraj@hotmail.com ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Friday, March 27, 2009

พระสงฆ์ จ.มหาสารคาม เดือดร้อนหนักประสบปัญหาภัยแล้ง

พระเทพสารคามมุนี เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่ครอบคลุมไปทุกพื้นที่ ณ วัดอภิสิทธิ์ ต.ตลาด องเมือง จ.มหาสารคาม โดยมีพระสังฆาธิการจากวัดต่างๆ และนายชัยพจน์ คชโคตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม สืบเนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งครอบคลุมหลายพื้นที่จังหวัดได้ มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.บรบือ โกสุมพิสัย และอ.ชื่นชม รวม 28 ตำบล 372 หมู่บ้าน มีจำนวนราษฎรในเขตพื้นที่ประสบภัย 46,500 ครัวเรือน และราษฎรประสบปัญหาความเดือดร้อนกว่า 190,000 ราย รวมทั้งพระสงฆ์ จ.มหาสารคาม

ส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการปศุสัตว์ และการเกษตร จากการประชุมรวมครั้งนี้มีข้อมูลว่า ภัยแล้งที่เกิดทำให้พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ กว่า 200 แห่งในพื้นที่ 3 อำเภอ ดังกล่าว ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเช่นกัน เบื้องต้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน จะได้ประสานความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง นำน้ำอุปโภคบริโภคเข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วน โดยเริ่มจากวัดที่ประสบปัญหาหนักเป็นลำดับแรก นอกจากนี้ ยังได้ประสานไปยังเจ้าคณะอำเภอ และตำบล เพื่อให้ช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงปัญหาความเดือดร้อน เพื่อจะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดต่อไป
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

วางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดพระงาม จ.ตรัง

นายภูเบศ จันทนิมิ ที่ปรึกษา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดพระงาม อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ และเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้น พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทำพิธีตอกไม้มงคล 9 ชนิด และวางศิลาฤกษ์ ตามด้วยวางอิฐนาก อิฐเงิน และอิฐทอง จำนวน 9 แผ่น ก่อนพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทั้งนี้ ได้มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมวางรากฐานอุโบสถ รวมเขตวิสุงคามสีมา กำแพงแก้วรวม และเสาฐานอุโบสถ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและพุทธสถานให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป สำหรับวัดพระงาม ถือเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ และถือเป็นวัดที่อยู่คู่กับจังหวัดตรังมาตั้งแต่โบราณกาล

วัดพระงาม เป็นวัดที่พระนางเลือดขาวเป็นผู้สร้าง เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 15 หลังยุคศรีวิชัย ตามที่ทะเบียนของกรมศาสนาได้จดทะเบียนไว้ เมื่อปี 2224 และเคยเป็นวัดร้าง ก่อนมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ จนกระทั่งอยู่คู่กับจังหวัดตรังมาจนถึงปัจจุบัน แต่วัดพระงามยังไม่มีอุโบสถในการทำสังฆกรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ โดยปัจจุบันมีพระอธิการรังสรรค์ ธัมมสโร เป็นเจ้าอาวาส และได้ดำเนินการขอแบบอุโบสถจากวัดพระราม 9 ซึ่งได้รับพระราชทานแบบจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำมาดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดพระงามในครั้งนี้ ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล "อาคารเรียน87ปี หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม"

คณะครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม พร้อมเพรียงกันจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ "อาคารเรียน 87 ปี หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม" ที่โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการบูชาแด่หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม เจ้าอาวาสวัดกัลยาณธัมโม (วัดโชคไพศาล) บ้านหนองนาหาร ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในโอกาสครบรอบอายุ 87 ปี พรรษา 66 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2552

สำหรับร.ร.บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา เป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร อาคารเรียน 87 ปี หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม เป็นอาคารเรียน คสล. 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมจากการ ใช้งานมานานกว่า 56 ปี ชั้นบนของอาคารเรียน มี 3 ห้องเรียน ชั้นล่าง 1 ห้องโถงใหญ่ ใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งต้องใช้งบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 2,500,000 บาท โดยหลวงตาแตงอ่อน ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เมตตารับเป็นประธานอุปถัมภ์โครงการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าว โดยมีพิธียกเสาเอกอาคารเเมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา

ดังนั้นคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตาแตงอ่อนจึงพร้อมใจจัดทอดผ้าป่ามหากุศล ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2552 เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ อาคารเรียน 87 ปี หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม ที่วัดกัลยาณธัมโม (วัดโชคไพศาล) กำหนดการในวันที่ 28 มีนาคม 2552 เวลา 18.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา ภาคปฏิบัติอบรมจิตตภาวนาโดยหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม และในวันที่ 29 มีนาคม 2552 เวลา 07.00 น. พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 20 รูป เช่น หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม, หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป, หลวงปู่คัมพันธ์ จันทูปโม, หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน เป็นต้น บิณฑบาตรอบศาลาการเปรียญ เวลา 07.30 น. พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน 87 ปี หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม

จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารเรียน 87 ปี หลวงตาแตงอ่อน ตามกำลังศรัทธาได้ที่กุฏิหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม เจ้าอาวาสวัดกัลยาณธัมโม (วัดโชคไพศาล) หรือสามารถโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "พระอาจารย์แตงอ่อน กัลยาณธัมโม" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาวานรนิวาส เลขที่บัญชี 181-1-48564-2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-14881587 โทรสาร 0-2477-2289 ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Thursday, March 26, 2009

พระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง "วิชาการฝังเข็มทอง"

พระอธิการสนธยา ปภาสโย หรือพระอาจารย์ป้อม เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี พระเกจิอาจารย์ผู้สืบสานพุทธาคม สายวิชาเข็มทอง สำนักวัดหุบมะกล่ำ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จากพระครูวิมลประการ (หลวงพ่อสวัสดิ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดหุบมะกล่ำ ซึ่งมีบรมครูต้นวิชาของสำนักคือ "หลวงปู่พิมพ์มาลัย" พระเกจิอาจารย์ทรงอภิญญาผู้ล่วงลับไปแล้ว

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มี.ค.2552 เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นวันดี พร้อมด้วยสิริมงคลครบถ้วนบริบูรณ์ ดังนั้น "พระอาจารย์ป้อม" ที่ลูกศิษย์เคารพเลื่อมใส ประกอบพิธีกล่าวคำบูชาครูบูรพาจารย์ หลวงปู่พิมพ์มาลัย, หลวงพ่อสวัสดิ์ แห่งวัดหุบมะกล่ำ ตลอดจนเทพพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์พระฤๅษีบรมครู 108 องค์ ผู้เป็นเจ้าตำรับตำราวิทยาการแขนงต่างๆ ครูเฒ่าเก่าแก่ เจ้าของตำราโบราณครั้งอดีต ถวายเครื่องสักการะน้อมเคารพแสดงความกตัญญกตเวทีแด่ครูอาจารย์ที่ท่านเมตตา ประสิทธิ์ประสาทวิชาล้ำค่าคือ "วิชาการฝังเข็มทอง"
กำหนดไหว้ ครูในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันครู คนโบราณถือกันว่าเป็นวันมงคลเหมาะสำหรับการเริ่มต้นศึกษาสรรพวิทยาทุกแขนง ทุกสายวิชา พิธีไหว้ครูจะประกอบด้วยพิธีกรรมสวดบูชาครู ครอบครูและปลุกเสกเข็มทองที่อยู่ในตัวศิษย์ ซึ่งฝังไปแล้วให้บังเกิดความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์พุทธคุณเต็ม เปี่ยม นอกจากนี้ยังมีการปลุกเสกวัตถุมงคล และของที่ศิษยานุศิษย์นำมาเข้าพิธี โดยอัญเชิญบารมีหลวงปู่พิมพ์มาลัย, หลวงพ่อสวัสดิ์, พระฤๅษีบรมครู มาปลุกเสกอีกด้วย

วิชาเข็มทองสำนักวัดหุบมะกล่ำ เป็นการฝังเข็มทองคำแท้ๆ ที่ได้รับการปลุกเสกภาวนาจากพระอาจารย์ป้อมเข้าไปในเรือนร่างของศิษย์ คืออีกหนึ่งวิชาที่ล้ำค่า โดยในปัจจุบันมีผู้สืบทอดสำเร็จได้น้อยมาก กล่าวคือผู้ฝึกฝนวิชาเข็มทองจะต้องฝึกด้านสมาธิจนกว่าจะปลุกเสกเข็มทองที่ แช่ในน้ำมันงา จนเข็มมีชีวิตเคลื่อนไหวได้ และน้ำมันงานั้นเดือดเป็นพรายน้ำเสียก่อน และจะต้องร่ำเรียนวิธีการฝังเข็มให้ครบถ้วน เพื่อให้ครบสูตรตามที่ครูบอาจารย์สั่งสอนสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

การฝังเข็มทองคำแท้ๆ ของสำนักวัดหุบมะกล่ำ ที่ปัจจุบันสืบทอดโดยพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ศิษย์อีกรูปหนึ่งของสำนัก มีความโดดเด่นตรงที่สามารถใช้พลังจิตบังคับเข็มทองในตัวศิษย์ให้วิ่งได้ เชื่อกันว่านอกจากจะเป็นเมตตามหานิยม แคล้วคลาดกันภัย กันอาถรรพ์ป้องกันได้ 108 แล้ว ด้วยเหตุนี้เข็มทองจึงได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากศิษยานุศิษย์ ที่ส่วนใหญ่เป็นชายชาตรีผู้แสวงหาวิชาดีมาป้องกันตัวเองเป็นอย่างยิ่ง เข็มทองที่ยังฝังในเรือนร่างสามารถคุ้มภัยป้องกันชีวิตให้เหล่าศิษย์เกิด ประสบการณ์ เป็นที่ร่ำลือกันมานาน

การนี้จึงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ ครูบูรพาจารย์ครอบครู ณ วัดหนองม่วง พร้อมบูชาวัตถุมงคลที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นที่พระอธิการสนธยา ปภาสโย วัดหนองม่วง ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี

เสาเล่าขานตำนาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

สร้าง"เสาเล่าขานตำนาน" อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

ครูราตรี แสงประทีป ครูอาวุโสของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ด้วยในปี พ.ศ.2552 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาให้กำเนิดโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ครบรอบ 116 ปี นับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ มีความน่าภาคภูมิใจสำหรับชาวบวรนิเวศเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ อาคารวชิรญาณวงศ์เป็นหนึ่งในหลายตึกของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ที่มีความเก่าแก่และเป็นตึกอาคารเรียนต้นแบบของโรงเรียนทั่วประเทศ ดังนั้น โรงเรียนวัดบวรนิเวศเห็นสมควรที่จะจัดสร้างเสาเล่าเรื่องจำนวน 4 ต้น เพื่อเป็นตำนานเล่าขานให้ชนรุ่นหลัง โดยเสาแต่ละต้นมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ ดังนี้ ต้นที่ 1 เล่าขานสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) ที่ทรงรับเป็นผู้จัดการวางรากฐานการศึกษา และทรงรับเป็นครูพิเศษของโรงเรียนเป็นพระองค์แรก ต้นที่ 2 เล่าขานเรื่องทรงมีพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เมื่อครั้งทรงเสด็จฯ เปิดตึกวชิรญาณวงศ์ เล่าขานความภาคภูมิใจของชาวบวรนิเวศ ต้นที่ 3 เล่าขานพระเมตตาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ต้นที่ 4 เล่าขาน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ซึ่งพระองค์เป็นครูรุ่นแรกของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ด้วยสำนึกในพระเมตตาคุณ และพระการุณยภาพในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ศิษย์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ หรือลูกนาคาทั้งปวง รวมทั้งครูและชุมชนบวรรังษี ได้ร่วมใจจัดบูรณะตลอดจนปรับภูมิทัศน์บริเวณห้องประชุมวชิรญาณวงศ์และรอบ อาคาร เพื่อถวายพระองค์ท่านเนื่องในปีมงคลในวโรกาสอันสำคัญนี้

" ตั้งแต่เมื่อครั้งที่บรรจุเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ในปี พ.ศ.2515 ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดภายในโรงเรียน แต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือ เสาที่มีพระปรมาภิไธยและเสาดวงฤกษ์ ซึ่งไม่มีใครทราบถึงความเป็นมา เมื่อขึ้นบันไดพบเสา 4 ต้น ได้พินิจพิเคราะห์แล้วสะดุดใจว่าเราจะทำอย่างไร จะถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของสถาบันแห่งนี้ ให้ลูกศิษย์หรือผู้ที่มาเยี่ยมโรงเรียนได้รับรู้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศทุกรุ่น ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างเสาเล่าขานตำนานโรงเรียน โดยสามารถบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางลำพู บัญชีเลขที่ 167-0-06809-9 ชื่อบัญชี นางราตรี แสงประทีป และนางพรพิมล สรวงท่าไม้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โทร. 0-2282-0024" ครูอาวุโสของโรงเรียนวัดบวรนิเวศกล่าว ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Sunday, March 22, 2009

เปิดตำนาน"เครื่องรางของขลัง"อันน่าพิศวง

เปิดตำนานเครื่องรางของขลังอันน่าพิศวง ที่มาแห่งอิทธิฤทธิ์ สุดยอดคาถาและการบูชาเครื่องรางที่ถูกต้อง เพื่อบันดาลความสำเร็จในหน้าที่การงาน การค้าขาย และความรัก ให้สมหวังแก่ผู้ศรัทธา รวมทั้งมิติบทบาทในด้านคุณค่าทางศิลปะที่แฝงอยู่คู่กับความเชื่อของคนใน สังคมไทย "เครื่องรางบันดาลทรัพย์ ไม่จนตลอดกาล การงานก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวย" เครื่องรางของขลัง สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ จัดพิมพ์ ราคา 180 บาท ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือไหว้พระประธาน 76 จังหวัด

หนังสือเดินสายไหว้พระพุทธทั่วไทย ต่อจาก หนังสือไหว้พระประธาน 76 จังหวัด
เมื่อ ปี พ.ศ.2551 กองบรรณาธิการข่าวสด ผู้บุกเบิกและนำเสนอข่าวสารด้านธรรมะและพระในหนังสือพิมพ์รายวันมาอย่างยาว นาน ได้จัดพิมพ์หนังสือ "ไหว้พระประธาน 76 จังหวัด" อันมีแนวคิดเริ่มต้นที่เห็นว่า คนไทยในปัจจุบันนิยมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกันมากขึ้น และที่ขาดไม่ได้คือ การเดินทางไปไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคล

หนังสือไหว้พระประธาน 76 จังหวัด จึงเป็นความพยายามในการรวบรวมพระพุทธรูปประธานและพระพุทธรูปสำคัญ อันเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมารวมไว้ในเล่มเดียวกัน และได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้อ่านอย่างไรก็ตาม ด้วยข้อมูลเนื้อหาที่น่าสนใจ ยังมีอยู่อีกเป็นจำนวนมาก

กองบรรณาธิการข่าวสด จึงได้จัดทำหนังสือ "เดินสายไหว้พระพุทธทั่วไทย" ที่รวบรวมพระประธานและพระพุทธรูปสำคัญอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธ ซึ่งมิได้บรรจุอยู่ในเล่มไหว้พระประธาน 76 จังหวัด ขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งเนื้อหาในเล่มได้รวบรวมพระประธานและพระพุทธรูปสำคัญจากวัดต่างๆ 4 ภาค ทั่วประเทศไทย อันเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนและเป็นมรดกมงคลของบรรพชนที่สร้างขี้นด้วยความศรัทธาอย่างลึกซึ้งในพระพุทธศาสนามานับร้อยนับพันปี

สาระสำคัญที่นำเสนอ คือ ประวัติที่มา ความโดดเด่นของพระพุทธรูป เกร็ดประวัติหรือความเชื่อของประชาชนในท้องถิ่น วิธีการสักการบูชาของชาวบ้านในชุมชนที่รายรอบวัดที่พระพุทธรูปประดิษฐาน ทั้งในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง-ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ พร้อมด้วยภาพถ่ายล่าสุดที่สวยงาม คมชัด เหมาะแก่การเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งและใช้สำหรับเป็นคู่มือให้ผู้อ่านทุกท่านที่เดินทางไปจังหวัดต่างๆ ได้ไปกราบไหว้บูชาเพื่อความสุขสงบทางจิตใจ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวเป็นผลงานที่กองบรรณาธิการข่าวสดภูมิใจนำเสนออีกวาระหนึ่ง ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

นิตยสารพระเครื่อง "พุทโธ" เดือนมีนาคม

นิตยสารพระเครื่อง "พุทโธ" ประจำเดือนมีนาคม ปกหน้าพระมเหศวรตรง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี, หลวงปู่ทวด ปี "05 พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ วัดช้างให้ จ.ปัตตานี, พระนางพญา สนิมแดง กรุนาคาม จ.นครศรีธรรมราช, พระกริ่งหน้าอินเดีย ปี 2482 สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

นิตยสาร"มรดกพระเครื่อง" มีนาคม 2552

นิตยสาร"มรดกพระเครื่อง" ประจำเดือนมีนาคม 2552 ปกหน้าพระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ จ.กำแพงเพชร, พระชัยวัฒน์พิมพ์ต้อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม, พระชินราชหลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ ปี 2486 เนื้อทองเหลือง, เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพักตร์ วัดโบสถ์ จ.อ่างทอง, เหรียญเปลวเทียน หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ หาอ่านกันได้ ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

นิตยสารพระเครื่อง "ร่มโพธิ์" ฉบับที่146

นิตยสารพระเครื่อง "ร่มโพธิ์" ฉบับที่ 146 เดือนมีนาคม 2552 ปกหน้าพระเปิม ลำพูน เนื้อสีขาว, เหรียญปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม หลังยันต์ดวง ปี 2487, พระปิดตาจัมโบ้ 2 หลวงปู่โต๊ะ เนื้อเกสร, พระปิดตาปลดหนี้ หลวงปู่โต๊ะ เนื้อเกสรแช่น้ำมนต์ พระปิดตา 2 หน้าบรรจุกริ่ง หลวงปู่เฮี้ยง เนื้อผงคลุกรัก, พระแก้วมรกตท่านเจ้าคุณนรฯ พิมพ์เล็ก
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

นิตยสารพระเครื่อง "นะโม"ฉบับที่ 914

นิตยสารพระเครื่องคุณภาพ เริ่มจาก นิตยสารพระเครื่อง "นะโม" ฉบับที่ 914 เดือนมีนาคม 2552 ปกหน้าเหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด กรุงเทพฯ พร้อมด้วยเรื่องราวอัตโนประวัติพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย เรียบเรียงลงเป็นตอนให้อ่านกันอย่างจุใจ ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

รายชื่อผู้ที่สอบประโยคบาลี ชั้นป.ธ.7 ได้

1. พระมหาธีร์ธวัช ปริปุณโณ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ 2.สามเณรทรงยศ ดวงแสง วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ 3.สามเณรชาญชิต สาระพล วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ 4.พระมหาเอนก อตุถโกวิโท วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ 5.พระมหาสมชาย เขมานันโท วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ 6.พระมหาจงยุทธ กิตติยุตโต วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ 7.พระมหาชลภัทร กฬภิญโญ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ 8.พระมหานพสิน เขมธัมโม วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ 9.พระมหาสุเมท สิริปัญโญ วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ 10.พระมหาปรีชา อรินทโม วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ

11.พระมหามณฑล ฐิตเวโท วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ 12.พระมหาบรรลือ ฐานธัมโม วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ 13.พระมหาดำรงค์ สารโท วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ 14.พระมหาสุพจน์ ถาวโร วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ 15.พระมหาไพฑูรย์ ชาตเมโธ วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ 16.พระมหายศ รตนวังโส วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ 17.สามเณรอาทิตย์ ปุ่งคำน้อย วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ 18.สามเณรชาญชัย พันธ์แม๊ต วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ 19.สามเณรฉัตรชัย พิมสูนย์ วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ 20.สามเณรวิวัฒน์ แก้วศรีโพธิ์ วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ

21. พระมหาภิญโญ ฉันทสีโล วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพฯ 22.พระมหาวิชาญ สุกิตติ วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพฯ 23.พระมหาเชิดชัย อิสสรจิตโต วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพฯ 24.พระมหาวีรภัทร รตนปัญโญ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ 25.สามเณรวีรชัย กันทอง วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ 26.พระมหาสุภี คุณวีโร วัดสุคันธาราม กรุงเทพฯ 27.พระมหานิพนธ์ ปฏิภาณี วัดบางนาใน กรุงเทพฯ 28.สามเณรพัชฌานันท์ เมืองชมพู วัดบางนาใน กรุงเทพฯ 29.สามเณรสุภัทร ชัยรัตน์ วัดบางนาใน กรุงเทพฯ 30.สามเณรสือกัง จามรจารุเดช วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพฯ

31.พระมหาอาณัติ ณฏฺฐิโก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ 32.สามเณรคำหลู่ คำแดง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ 33.พระมหาสมพงษ์ ลุตตาลโย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ 34.พระมหากิตติ กิตฺติโก วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ 35.พระมหาอภิวัฒน์ อภิวัฑฒโน วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ 36.สามเณรรวิทิต สิมมาตา วัดยานนาวา กรุงเทพฯ 37.สามเณรขวัญตระกูล บุทธิจักร วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ 38.สามเณรปรีชา สายพล วัดราชสิงขร กรุงเทพฯ 39.พระมหานพรัตน์ ตันติปาโล วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ 40.พระมหาหลาวทอง อุตตมจิตโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ

41.สามเณรณัฐพงศ์ วรรณโสภา วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ 42.สามเณรธวัชชัย ศรีคง วัดสระเกศ กรุงเทพฯ 43.สามเณรวรชิต บุญทศ วัดราษฎร์บำรุง กรุงเทพฯ 44.พระมหาบุญเลิศ มหาวีโร วัดสามพระยา กรุงเทพฯ 45.พระมหาสุทน เสฏฺฐสิริ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ 46.สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ 47.พระมหาถาวร สุภาวโร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ 48.พระมหาวิษณุ กันตาจารี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ 49.พระมหากิตติศักดิ์ สารเวที วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

50.สามเณรรุ่งทิวา อึ่งเส็ง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ 51.พระมหากรกช กันตาโภ วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ 52.พระมหาวันเฉลิม ปภัสสโร วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ 53.สามเณรแสงเพชร เขตสกุล วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ 54.พระมหาศิริชัย อัคคสิทธิ วัดดอนเมือง กรุงเทพฯ 55.สามเณรวรจักษ์ กายะชาติ วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ 56.สามเณรชนะชัย ศรีหล้า วัดแสนสุข กรุงเทพฯ 57.พระมหาบัญชา ปภาสี วัดมหาบุศย์ กรุงเทพฯ 58.พระมหาบรรณหาร กิตฺติคุโณ วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ 59.พระมหาสมาน กิตติคุโณ วัดประดิษฐาราม กรุงเทพฯ 60.พระมหาพิทยา ปภัสสโร วัดประดิษฐาราม กรุงเทพฯ

61.พระมหากมล กมโล วัดดุสิดาราม กรุงเทพฯ 62.พระมหาจันทา จิรวังโส วัดเศวตฉัตร กรุงเทพฯ 63.สามเณรอนุพงษ์ หาญขุนทด วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ 64.สามเณรนพฤทธิ์ ปักษี วัดบุณยประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 65.พระมหาสมบัติ นาคเสโน วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ 66.พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สิทธาภิวัฑฒปัญโญ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ 67.พระมหาวิเชียร สุธีโร วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ 68.สามเณรวสันต์ พลเสน วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ 69.สามเณรณัฐพล กาศสกุล วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ 70.สามเณรไพรัช ดอกพอง วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

71.สามเณรสุริยนต์ สินสมุด วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ 72.สามเณรสุรเชษฎ์ สิงห์สุขสวัสดิ์ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ 73.พระมหาสิงหา ปภัสสโร วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ 74.พระมหาจุ่น จันทปัญโญ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ 75.พระมหาวินัย วิรัสสโร วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ 76.สามเณรทัศพล สุดหอม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ 77.สามเณรโอภาส พริ้งเพราะ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ 78.สามเณรสนธยา รินชารี วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ 79.พระมหาบุญส่ง สุจิณฺโณ วัดดงมูลเหล็ก กรุงเทพฯ 80.พระมหาบำรุงศักดิ์ ปริปุณโณ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ

81. พระมหาสำเร็จ อัคคธัมโม วัดหิรัญรุจี กรุงเทพฯ 82.พระมหาทรงยศ ฐานยุตโต วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ 83.พระมหามโณทัย เนปกฺกเวที วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ 84.พระมหาโกมินทร์ ธีรังกุโร วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ 85.พระมหาลุด ฐิตเมโธ วัดอมรคีรี กรุงเทพฯ 86.พระมหาทวีศักดิ์ ธีรธัมโม วัดอมรคีรี กรุงเทพฯ 87.สามเณรวิชนย์ อ้อยลี วัดอมรคีรี กรุงเทพฯ 88.พระมหาอภิชาติ ปริสุทโธ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 89.พระมหาประภาส ขันติโสภโณ วัดบัวขวัญ นนทบุรี 90.พระมหาแสงแก้ว อภโย วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี

91.พระมหาเกษม เขมโก วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี 92.พระมหาสมชาย กัลยาเมธี วัดเต็มรักสามัคคี จ.นนทบุรี 93.พระมหาพิชัย อตฺตสาโร วัดบางไผ่ นนทบุรี 94.พระมหากมล เตชสีโล วัดบางไผ่ นนทบุรี 95.พระมหาสมชัย สัญชโย วัดบางไผ่ นนทบุรี 96.พระมหาทวีศักดิ์ อภิญาโณ วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี 97.สามเณรสถาพร แสงมณี วัดบางไผ่ นนทบุรี 98.สามเณรอาทิตย์ พิศวงษ์ วัดบางไผ่ นนทบุรี 99.พระมหาสุวัฒน์ สุวัฑฒโน วัดลานนาบุญ จ.นนทบุรี 100.พระมหาเจษฎา ปุญญาคโม วัดเทียนถวาย จ.ปทุมธานี

101.พระมหาสุพจน์ สุวโจ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 102.พระมหาณัฐพล ปญฺญาชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 103.พระมหาอัศนัย วิสสตชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 104.สามเณรนพล แสงเดช วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 105.สามเณรสมศักดิ์ ศรีขาว วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 106.สามเณรปิยณัฐ เปรมปราโมทย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 107.สามเณรพิเชษฐ์ วังภูสิทธิ์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 108.สามเณรธนา ผิวก่ำ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 109.พระมหาจรวย อุชุจาโร วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี 110.พระมหาสมพงษ์ กันตธัมโม วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

111.พระมหาพิรุณ มหาปัญโญ วัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ 112.พระมหารังสรรค์ โฆสิตปญฺโญ วัดสลุด จ.สมุทรปราการ 113.พระมหาฉัตรชัย ฉวิวัณโณ วัดศิริเสาธง จ.สมุทรปราการ 114.พระมหาทวี โกสโล วัดคันลัด จ.สมุทรปราการ 115.พระมหาวิฑูร ธัมมโชโต วัดใหญ่ จ.สมุทรปราการ 116.พระมหาอังคณา อินทวังโส วัดลาดระโหง จ.พระนครศรีอยุธยา 117.สามเณรครองทรัพย์ จันทร์สิน วัดลาดระโหง จ.พระนครศรีอยุธยา 118.พระมหาสุวัฒน์ ญาณเมธี วัดขนอนใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา 119.สามเณรมนัส วรรณวงศ์ วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี 120.พระมหาพิชญานนท์ โสภณเมธี วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์

121.พระมหาปรัชญา ญาณจารี วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 122.สามเณรสราวุฒิ รัตนสันติ วัดจองคำ จ.ลำปาง 123.สามเณรศุภชัย อนุมาตย์ วัดจองคำ จ.ลำปาง 124.สามเณรอดุลย์ คงทน วัดจองคำ จ.ลำปาง 125.สามเณรพิจิตร หงส์สิบสอง วัดจองคำ จ.ลำปาง 126.สามเณรสุชาติ ศิริกาล วัดจองคำ จ.ลำปาง 127.พระมหาประสงค์ เขมาจาโร วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง 128.สามเณรสมคิด แสงจันทร์ วัดสันต้นผึ้ง จ.เชียงราย 129.สามเณรนนท์ลชา ณภูมิ วัดสันต้นผึ้ง จ.เชียงราย 130.สามเณรคมกริช นาลาด วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา

131.สามเณรสกล สุระแหง วัดดอยสัพพัญญู จ.เชียงใหม่ 132.พระมหาชิษณุวัฒน์ ญาณวโร วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี 133.สามเณรยุทธศาสตร์ จันทร์ประมูล วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น 134.พระมหาวีระยุทธ จิตตานุปัสสี วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี 135.พระมหาวิพล เปสโล วัดชัยสามหมอ จ.ชัยภูมิ 136.พระมหาถิรวุฒิ ถิรวุฑโฒ วัดสุเขตตาราม จ.สุรินทร์ 137.พระมหาฉลอง เขมรโต วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา 138.พระมหาพรภิรมย์ ปัญญาวโร วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา 139.พระมหาอวยชัย ปริสุทโธ วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี 140.พระมหาสัน อภินันโท วัดตาลล้อม จ.ชลบุรี

141.พระมหาอดิเรก อติเรโก วัดลุ่ม จ.ระยอง 142.สามเณรอนุศร นิลจำรัส วัดลุ่ม จ.ระยอง 143.พระมหานักรบ อคฺคธมฺโม วัดเนินพระ จ.ระยอง 144.พระมหาวิชชาคม อุทาโน วัดเนินพระ จ.ระยอง 145.พระมหาชัยศักดิ์ พลญาโณ วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี 146.พระมหาภากร อาภากโร วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 147.พระมหาอรรถวิทย์ อรุโร วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 148.พระมหาสมชาย ชินทัตโต วัดพระงาม จ.นครปฐม 149.สามเณรสุบิน แก้วภูมิแห่ วัดพระประโทนเจดีย์ จ.นครปฐม 150.พระมหาสมหวัง สมานฉันโท วัดพังตรุ จ.กาญจนบุรี

151.พระมหาเจริญ จิรนันโท วัดบางปิ้ง จ.สมุทรสาคร 152.พระมหาอุโลม อาทโร วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร 153.พระมหาสุรเชษฐ สุขเวสโก วัดอริยวงศาราม จ.ราชบุรี (ธ) 154.พระมหาชินณัฐพนธ์ วชิรวังโส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 155.พระมหานนธีวัจน์ ฉินนาลโย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 156.พระมหาทัด ปุญญาคโม วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม 157.พระมหาเอกกวิน ปิยวัณโณ วัดมะนาวหวาน จ.นครศรีธรรมราช 158.พระมหาวิโชติ ฐานังกโร วัดหงส์ประดิษฐาราม จ.สงขลา 159.พระมหาไพโรจน์ จันทโสภโณ วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 160.พระมหาเต็ก ภูริปัญโญ วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Saturday, March 21, 2009

รายชื่อพระภิกษุ สามเณรผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.8 ได้

1. พระมหามนตรี วัฑฒโน วัดจักรวรรดิราชวาส กรุงเทพฯ 2.พระมหาจำนงค์ อินทปัญโญ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ 3.พระมหาธรรมชาติ วิสุทธสทโธ วัดชนะสงคราม 4.พระมหาทองใบ ปัญญาธโร วัดชนะสงคราม 5.พระมหาอัษฎาวุฒิ เขมวุฑโฒ วัดชนะ สงคราม 6.พระมหาธงชัย โชติธัมโม วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ 7.พระมหาอุทัย ฐานจาโร วัดเทพลีลา 8.พระมหาเกรียงศักดิ์ รตนโชโต วัดเทพลีลา 9.พระมหาประจักษ์ ทีปธัมโม วัดเทพลีลา 10.พระมหานรินทร์ ชินวโร วัดเทพลีลา

11.พระมหาธีรชัย ทัตตสิริ วัดเทพลีลา 12.พระมหาศรกฤษณ์ ธัมมคุตโต วัดเทพลีลา 13.สามเณรสุธี พิสัยพันธ์ วัดเทพลีลา 14.สามเณรเสกสรร โกต้า วัดเทพลีลา 15.พระมหาประจักษ์ เขมกาโม วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ 16.พระมหาศักดา ธัมมิโก วัดนรนาถสุนทริการาม 17.พระมหานคร ปิยธัมโม วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ 18.พระมหาณัฐวิทย์ รามธัมโม วัดบวรนิเวศวิหาร กรุง เทพฯ 19.สามเณรโชคชัย คนไว วัดเบญจมบ พิตร กรุงเทพฯ 20.สามเณรเปรมปรี ศรีสุวรรณ วัดบางนาใน กรุงเทพฯ

21.สามเณรอนุรักษ์ แสงภารา วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพฯ 22.พระมหาสมหวัง ฐิตสังวโร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ 23.พระวินัย ป. ธัมเมธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ 24.พระมหาเดช ณัฏฐิโก วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ 25.พระมหาสมพงษ์ กิตติภัทโท วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ 26.พระมหานาวี ชาคโร วัดสร้อยทอง 27.พระมหาถาวร เทวมิตโต วัดสร้อยทอง 28.พระมหาคงศักดิ์ ชินวังโส วัดสร้อยทอง 29.พระมหาอำนาจ รตโน วัดสร้อยทอง 30.พระมหาวีรชัย คเวสโก วัดสร้อยทอง

31.พระมหาสมจิตร สุทธาชีวี วัดสร้อยทอง 32.พระมหาปัญญา วรักขรัญญู วัดสร้อยทอง 33.พระมหาอนุชิต ชิตฌายี วัดสร้อยทอง 34.สามเณรอนุชน คำมี วัดสร้อยทอง 35.สามเณรบุญยงค์ พลสิงห์ วัดสระเกศ 36.พระมหาอำนาจ อนุภัทโท วัดสามพระยา 37.พระมหาภูษิต อัคควัณโณ วัดสามพระยา 38.พระมหาสมศักดิ์ สุขเวสโก วัดสามพระยา 39.พระมหาอัศวิน กัณฏกปัญโญ วัดสามพระยา 40.พระมหาบรรยงค์ จันทเมธี วัดสามพระยา

41. พระมหาจรินทร์ ธัมมวโร วัดสามพระยา 42.พระมหาธีรังกูร ฐิตจิตโต วัดสามพระยา 43.พระมหาสอน เตชปัญโญ วัดสามพระยา 44.พระมหามนัสพงษ์ อาภานันโท วัดสุทัศนเทพวราราม 45.พระมหาสุธีรชาติ ธีรัมมัญญู วัดสุทัศนเทพวราราม 46.พระมหาสุพร สันติกโร วัดโสมนัสวิหาร 47.พระมหาชินวัฒน์ ป. อภิภโว วัดโสมนัสวิหาร 48.พระมหาสมคิด ธีรธัมโม วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ 49.พระมหายุทธภูมิ ธัม มิโก วัดเวฬุวนาราม กรุงเทพฯ 50.พระมหาอนุพงษ์ ญาณเตโช วัดแสนสุข กรุงเทพฯ

51.พระมหาภูวนาท มหาปทุโม วัดกาญจนสิงหาสน์ กรุงเทพฯ 52.พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ วัดปากน้ำภาษีเจริญ 53.พระมหาวิทยา คุณวิทู วัดปากน้ำภาษีเจริญ 54.พระมหาโกวิท ยสวัฑฒโก วัดภคินีนาถ กรุงเทพฯ 55.พระมหาสุรสิตร์ ธีรปัญโญ วัดโมลีโลกยาราม 56.พระมหาบุญลือ ปุณณโก วัดโมลีโลกยาราม 57.พระมหาศิริชัย วรปุตโต วัดโมลีโลกยาราม 58.สามเณรสมบูรณ์ เจริญทัศน์ วัดโมลีโลกยาราม 59.สามเณรนรินทร์ บุราคร วัดโมลีโลกยาราม 60.พระมหาไพโรจน์ รตนเมธี วัดระฆังโฆสิตาราม

61.พระมหาวิเชียร ติกขญาโณ วัดระฆังโฆสิตาราม 62.พระมหาจารุวัฒน์ จารุวัฑฒโน วัดราชสิทธาราม 63.พระมหาวีระ วิสุทธสีโล วัดอรุณราชวราราม 64.พระมหาโกรศ สุเมธโส วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพฯ 65.สามเณรกฤษฎา พูล สวัสดิ์ วัดชัยฉิมพลี 66.พระมหาสันต์ จารุธัมโม วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี 67.พระมหาวัลลภ ปวัฑฒโน วัดหนองปรง จ.ปทุมธานี 68.พระมหามนต์ชัย อภิชาโน วัดพระธรรมกาย 69.พระมหาสมบุญ อนันตชโย วัดพระธรรมกาย 70.พระมหาธีระ ภัททชโย วัดพระธรรมกาย

71. พระมหานนทพันธ์ กวิชโย วัดพระธรรมกาย 72.พระมหาภาณุพันธ์ ภาณชโย วัดพระธรรมกาย 73.พระมหาอาคม สันติชโย วัดพระธรรมกาย 74.พระมหานิยม หิริธัมโม วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา75.พระมหาประสิทธิ์ อธิปัญโญ วัดขนอนใต้ จ.พระนคร ศรีอยุธยา 76.พระมหาลอนสัล จรณธัมโม วัดต้นสน จ.อ่างทอง 77.พระมหาสมศักดิ์ กวิวังโส วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี 78.พระมหาบันเทิง ปัณฑิโต วัดพระพุทธบาท จ.สระ บุรี 79.พระมหาอดิศักดิ์ กตปุญโญ วัดพระ พุทธบาท จ.สระบุรี 80.พระมหาธนะ สีล สุทโธ วัดแสงสวรรค์ จ.นครสวรรค์

81.พระมหายุทธนา โสภณจาโร วัดจองคำ จ.ลำปาง 82.พระมหาวีระยุทธ รัมมณิยาจาโร วัดจองคำ จ.ลำปาง 83.สามเณรอภิชิต บุตรศรี วัดจองคำ จ.ลำปาง 84.พระมหาเชิดพงษ์ สิริภัทโท วัดศรีบุญเรือง จ.เชียงใหม่ 85.พระมหาอุ่น พลปัญโญ วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ 86.พระมหาสุรพงษ์ มหาวีโร วัดพระธาตุดอยน้อย จ.เชียงใหม่ 87.พระมหาธีรเพชร ธีรเวที วัดแจ้งเจริญดอน จ.ชลบุรี 88.สามเณรพิเชษฐ์ พรมมา วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 89.พระมหาสัมฤทธิ์ สิริวัณโณ วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี 90.พระมหาจรูญ สิริภัทโท วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

91.พระมหาสมัย นิรุตติเมธี วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 92.พระมหาจักรี ปิยธัมโม วัดพระงาม จ.นครปฐม 93.สามเณรจักรินทร์ มัชชิมวงศ์ วัดพระงาม จ.นครปฐม 94.พระมหาธเนศ จันทปัญโญ วัดปรีดาราม จ.นครปฐม 95.พระมหาชินวิชญ์ จารุธัมโม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 96.พระมหาเพ็ช ฐานิสสโร วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม 97.พระมหาสุนทร อติเมโธ วัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี 98.พระมหา กิตติศักดิ์ โอภาโส วัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ ธานี 99.สามเณรอัครพล พากุล วัดหาดใหญ่ สิตาราม จ.สงขลา 100.สามเณรพงษ์พัฒน์ บ่อคำเกิด วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา

ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

พระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธิมงคล

งานพระราชทานเพลิงศพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยมหานิกาย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย และเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม
พระสุวรรณธีราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเลย และเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดเลย โดยคณะสงฆ์จังหวัดเลย โดยมีพระราชวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเลย และพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ของพระเทพสิทธิมงคล โดยมีนายมานิตย์ มกรพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยมหานิกาย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย และเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม

กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2552 โดยวันที่ 4 เมษายน เป็นวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาได้มีพระเถระผู้ใหญ่ของฝ่ายมหานิกาย ที่เป็นที่คนจังหวัดเลยให้ความเคารพนับถือมาโดยตลอด เช่น พระราชวีรมุนี หรือสีหนาทภิกขุ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย และเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง, พระเทพสิทธิมงคล อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย และเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมืองเลย, พระครูภาวนาวิสุทธิญาน วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย, พระศรีอรรคเมธี อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม และพระสุทธิรังสี วัดวังสะพุงวนาราม ซึ่งพระเถระผู้ใหญ่ทั้ง 5 รูปนี้ แม้จะมรณภาพไปแล้ว แต่ชาวจังหวัดเลยยังให้ความเคารพนับถือมาโดยตลอด

ดังนั้นวัดศรีวิชัยวนาราม ได้มองเห็นความสำคัญของพระเถระผู้ใหญ่เหล่านี้ ทางวัดจึงได้ดำเนินการก่อสร้างเจดีย์มหาเถรานุสรณ์ขึ้นภายในวัด เป็นเจดีย์ 3 ขั้น เพื่อที่จะเก็บรูปเหมือนและประวัติของท่านทั้ง 5 รูป ที่ทางวัดหล่อไว้แล้ว และจะดำเนินการสร้างพระประธานไว้ที่เจดีย์มหาเถรานุสรณ์ที่สร้างขึ้นนี้ด้วย มีการเททองหล่อและพุทธาภิเษกในวันที่ 28 มีนาคม 2552 ภายในวัดก่อนมีการพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธิมงคล
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ -สามเณร ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 14

บวชหมู่ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ209รูป "เทศบาลตำบลวังชมภู"โต้โผ

นายเอนก นาควิจิตร นายกเทศมนตรีตำบลวังชมภู เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลตำบลวังชมภู ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดวังชมพู สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พี่น้องประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังชมภู และศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาพื้นที่ช้างเผือก ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุ -สามเณร ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 14 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดให้มีการอุปสมบทพระภิกษุจำนวน 9 รูป และบรรพชาสามเณร 200 รูป พร้อมกันนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้ดำเนินการขอรับผ้าไตรพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอรับผ้าไตรประทานจากสมเด็จพระสังฆราช

สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4-5 เมษายน 2552 ณ ลานอเนก ประสงค์เทศบาลตำบลวังชมพู และในระหว่างวันที่ 6-30 เมษายน 2552 พระภิกษุ สามเณรที่บรรพชา อุปสมบท จะเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังชมพู นายกเทศมนตรีตำบลวังชมภู กล่าวต่อว่า การจัดโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดจำนวน 200,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จำนวน 30,000 บาท และจากเทศบาลตำบลวังชมภู 50,000 บาท และนอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2552 มีการจัดตั้งกองอำนวยการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา อุปสมบทฯ ณ หน้าตลาดเทศบาลตำบลวังชมภู

ดังนั้น จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบริจาคและร่วมโครงการได้ตามวันเวลา ดังกล่าว ส่วนผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมบรรพชา อุปสมบท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดวังชมพู ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Tuesday, March 17, 2009

เหรียญหนุนดวงมังกรคู่หงส์ หลวงปู่ผัน วัดดงแม่ศรีเมือง

พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง "หลวงปู่ผัน โกวิโท" เป็นหน่อเนื้อนาบุญที่มีความเมตตาสูงรูปหนึ่ง ซุ่มตนบำเพ็ญภาวนากรรมฐานอย่างสงบ ในบริเวณดงแม่นางเมือง ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เมืองประวัติศาสตร์ในยุคทวารวดี"หลวงปู่ ผัน" ดั้นด้นจากดินแดนล้านนา แน่วแน่ที่จะเข้ามาปักกลดสร้างสำนักสงฆ์และค่อยๆ บูรณะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นวัดแห่งที่ 2 ในเพศบรรพชิตของท่าน คือ วัดดงแม่ศรีเมือง ที่สื่อถึงความเป็นเมืองลับแลตามหน้าประวัติศาสตร์ที่สามารถสืบค้นได้ ที่ผ่านมาท่านได้สร้างตำนานเมตตาบารมีอันลือลั่นจากวัตถุมงคลด้านเมตตา, แคล้วคลาด และรับโชคพ.ศ.2552 จึงนับเป็นโอกาสดีที่หลวงปู่ผัน อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว "เหรียญหนุนดวงมังกรคู่หงส์" แบบเนื้อผงฝังตะกรุดอุดกริ่งหนึ่งเดียวในโลก เพื่อบูชาติดตัวรองรับกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตามปณิธาน "หนุนดวง-รับโชค"ปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย หลวงปู่ผัน โกวิโท เจ้าอาวาสวัดดงแม่ศรีเมือง จ.นครสวรรค์ นิมิตสร้างเหรียญ หนุนดวง-รับโชค ปลุกเสกเดี่ยว ประจุพลังเข้มขลังโดยหลวงปู่ผัน พิมพ์ทรงงดงามเหนือคำบรรยาย เนื้อผงฝังตะกรุดสามกษัตริย์พร้อมอุดกริ่ง ส่วนด้านหลังมีสกรีนภาษาขอม "นะ มะ อะ อุ" แก้ว 4 ดวง ด้านซ้ายและด้านขวา "พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ" หัวใจพาหุง ชนะศัตรูหมู่มาร พร้อม เหรียญพระพุทธเจ้าประทับเหนือดวงอาทิตย์-พระจันทร์ พระสังกัจจายน์อยู่เหนือภาษาจีน อ่านว่า "ยิก" อยู่ด้านดวงอาทิตย์ ด้านหลังดวงจันทร์ "อ๊วย" ภาษาจีนนี้ผสมกันอ่าน "เม้ง" คือ แสงสว่างของชีวิตมนุษย์โลก ความหมายของไทยแปลว่า สุริยัน-จันทรา

วัตถุมงคลเนื้อผงทุกเนื้อร่วมบุญบูชาองค์ละ 299 บาท เหรียญมังกรคู่หงส์สุริยัน-จันทรา ด้านหน้าและด้านหลัง เหรียญมังกรคู่หงส์หลังยันต์สุริยันหรือจันทราบูชาองค์ละ 199 บาท ส่วนเหรียญทั้งหมดเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟ บูชาองค์ละ 299 บาท โดยจะเปิดให้บูชา ที่วัดดงแม่ศรีเมือง และศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปเร็วๆ นี้ รายได้นำไปสร้างศาลาธรรมสังเวช และบูรณะ วัดดงแม่ศรีเมือง หมู่ 10 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรศาสนา

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางศาสนาของจังหวัดกำแพงเพชร

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางศาสนาของจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมสงฆ์ ชั้น 3 วัดคูยาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมี นายจุลพันธ์ ทับทิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการ พระสังฆาธิการจากพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 100 รูป และบุคลากรทางศาสนาจำนวน 20 คน เข้าร่วมในโครงการ ทั้งนี้ พระเทพปริยัติ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางศาสนาของจังหวัดกำแพงเพชรนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของ บุคลากรซึ่งมีบทบาทในการเผยแพร่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนให้มากยิ่งขึ้น ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับพุทธศาสนิกชนได้มีความ รู้ ความเข้าใจ เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ชาติไทยเราสืบไป และยังได้ให้พระศรีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหัวหน้าคณะนำผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้งหมดเดินทางไปศึกษาประวัติ ศาสตร์ทางศาสนาเพิ่มเติมที่ประเทศพม่า ในสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ เช่น พระมหาเจดีย์ชเวดากอง มหาวิทยาลัยนานาชาติสงฆ์ ที่สอนในด้านศาสนาพุทธ ที่เมืองย่างกุ้ง และพระธาตุอินทร์แขวน ที่เมืองหงสาวดีอีกด้วย ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

วัดลาดใหญ่ จัดงานกุศล-บวชชีพราหมณ์

วัดลาดใหญ่ จัดงานกุศล-บวชชีพราหมณ์ เบิกเนตรพระพุทธ-เทพ10องค์-ครูใหญ่สารพัดช่าง

รายงาน ข่าวจากวัดลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม แจ้งว่า พระครูสังฆรักษ์วิชัย อาจารคุตโต เจ้าอาวาสวัดลาดใหญ่ กำหนดจัดงานมหากุศลเบิกเนตรพระพุทธ พระอรหันต์ องค์ครูใหญ่สารพัด ช่าง และองค์เทพรวม 10 องค์ ประกอบมหาพิธีบวงสรวงเทพยดา ในวันที่ 20-22 มีนาคม 2552 ณ วัดลาดใหญ่ กำหนดการดังนี้ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนขอบวชเนกขัมบารมี (ชีพราหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ถึงปัจจุบัน ตลอดจนแผ่เมตตาบารมีให้บ้านเมืองทั้งประเทศสงบสุขและพ้นภัย จนถึงเวลา 19.00 น. ส่วนในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 เวลา 09.14 น. พระวิปัสสนาจารย์-พระคณา จารย์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อทำน้ำมหาพระพุทธมนต์ มหาเทพพระมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

เวลา 19.00 น. พระคณาจารย์สวดฉลองเบิกพระเนตรพระพุทธ พระอรหันต์ องค์ครูใหญ่สารพัดช่าง องค์แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ แม่นางกวัก เปิดเนตร เปิดทรัพย์สวดบูชาเทพนพเคราะห์สวดเสริมดวงชะตาให้โชคดีแคล้วคลาดปลอดภัย ค้าขายร่ำรวย ทำมาหากินคล่อง จนถึงเวลา 21.00 น. วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552 เวลา 04.56 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าอธิษฐานจิตสวดประชุมรวมน้ำมหาพุทธมนต์และน้ำมหาเทพพระมนต์ เวลา 07.15 น. โหรยูร ศิษย์ครูเทพย์ ประกอบพิธีบวงสรวงบูชามหาฤกษ์ มหายาม จนถึงเวลา 09.08 น. พระครูสังฆรักษ์วิชัย อาบน้ำมหาพุทธมนต์ มหาเทพพระมนต์ให้แก่ญาติโยม ด้วยโองการทิพย์พระมนต์ เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปให้รับแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี 2552 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2553 ผู้ที่จะอาบน้ำมนต์ชนะคนเปิดเนตรเปิดทรัพย์ ต้องมาลงทะเบียนรับบัตรตั้งแต่เช้า

หลังจากนั้นเวลา 16.00 น. พระครูสังฆรักษ์วิชัย จะแจกพระพิมพ์พระพุทธปางมหาจักรพรรดิ พระสีวลี พระสังกัจจายน์ พระปิดตา พระบัวเข็ม (อุปคุต) บรมครูใหญ่สารพัดช่างพระวิษณุกรรม แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ แม่นางกวัก มีทั้งหมด 10 พิมพ์ (ท่านละ 1 องค์เท่านั้น) มอบให้แก่ผู้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานมหากุศลนี้รายได้ทั้งหมดสร้างอุโบสถ โรงครัวโรงทาน พระมีจำนวนจำกัดมาก่อนได้ก่อน ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมงาน ณ วัดลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พิธีใหญ่เต็มสูตร ผู้ร่วมพิธีนี้โปรดใส่ชุดขาว ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0-3475-6612, 08-1855-0318, 08-6057-1846 ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Monday, March 16, 2009

เหรียญพระสีวลีมหาลาภ วัดไผ่ล้อม

เหรียญที่ระลึกพระสีวลีมหาลาภโภคทรัพย์อนุสรณ์ 4 ปีพระมงคลสิทธิการ หรือ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข พระเถราจารย์ ละสังขารดับขันธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2548 ตรงกับวันวิสาขบูชาใน ปีนี้ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ศิษย์หลวงพ่อพูล ได้สร้างวัตถุมงคล "เหรียญที่ระลึกพระสีวลีมหาลาภโภคทรัพย์อนุสรณ์ 4 ปี" หลวงพ่อพูลละสังขารดับขันธ์ขึ้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาหลวงพ่อพูลท่านได้สร้างเหรียญพระสีวลีเป็นที่ปรากฏ จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปแล้วทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นตำรับเก่าแก่ที่สานต่อกันมาช้านาน

สำหรับพระสีวลี สุดยอดเทพเจ้าแห่งโชคลาภ พุทธลักษณะด้านหน้าเป็นองค์พระสีวลียืนหันข้าง ล้อมรอบด้วยลายกระหนก มีหัวใจสีวลี นะชาลีติ ทั้ง 4 ด้านส่วน ด้านหลังเหรียญมียันต์คาถาเรียกลาภเอหิลาภัง มานิ มามา เรียกทรัพย์ ให้ลาภ ยันต์ คาถาเอหิโภคัง มานิ มามา เรียกทรัพย์ให้มา บังเกิดแก่ผู้บูชา ยันต์ดังกล่าวนี้อยู่ที่ด้านบนสุดส่วนตรงกลาง เป็นยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ ยันต์นะโมพุทธายะ เป็นยันต์ที่หลวงปู่วาส วัดสะพาน นนทบุรี ทายาทหลวงสายหลวงปู่เอี่ยม ได้มอบให้หลวงพี่น้ำฝนนำมาจารึกเพื่อความเป็นสิริมงคลลงในเหรียญดังกล่าวนี้

กล่าวสำหรับยันต์พระเจ้าห้าพระองค์เป็นยันต์ที่ทำให้บังเกิด ทรัพย์ ผู้บูชาอาราธนาเหรียญพระสีวลีจักมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ในการนี้หลวงพี่น้ำฝนได้สร้างขึ้นเป็นเนื้อ ชุบเงินขัดเงา เนื้อชุบทองขัดเงา ทำบุญบูชาเพียงองค์ละ 100 บาทเท่านั้น ส่วนเนื้อสามกษัตริย์พ่นทรายขัดเงา ทำบุญเหรียญละ 200 บาทพร้อมทั้ง นำเข้าพิธีปลุกเสกในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 อธิษฐานจิตโดย หลวงปู่วาส วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี หลวงพ่อสิริ วัดตาล จ.นนทบุรี หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม หลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม และหลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม สนใจร่วมบุญบูชา สอบถามรายละเอียดทำบุญบูชาได้ที่วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ตีกลับร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครอง พระพุทธศาสนา

ตีกลับร่างกฎหมายอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนา

นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักพุทธฯ ได้เรียกนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักพุทธฯ เข้าพบหารือเกี่ยวกับการนำเสนอร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครอง พระพุทธศาสนา หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้นำร่างดังกล่าวมาพิจารณาใหม่ เนื่องจากเห็นว่ามีร่างพ.ร.บ.ในลักษณะเดียวกันอยู่อีก 3 ฉบับ พล.ต. สนั่นจึงต้องการให้สำนักพุทธฯ นำกลับมาจัดทำข้อเปรียบเทียบของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวทั้งหมด และให้นำ ไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนที่จะนำเสนอไปยังพล.ต.สนั่นอีกครั้ง ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการจัดทำเป็นร่างพ.ร.บ.ใหม่ขึ้นมาอีก 1 ฉบับ

โดยการรวมร่าง พ.ร.บ.ทั้งหมดมาพิจารณารวมกัน เสนอพล.ต.สนั่นไปพร้อมกับข้อเปรียบเทียบของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวทั้ง 3 ร่าง ที่จะระบุว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และได้นำเรื่องอะไรมาบรรจุไว้ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่บ้าง ทั้งนี้ ยืนยันว่าร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์ฯ ไม่ได้ตกจากการพิจารณาของครม. และไม่มีใครที่จะนำร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวออกมาก่อนที่จะเสนอครม. เพราะมีการนำเข้าพิจารณาใน ครม.แล้ว แต่ ครม.ได้ขอให้นำกลับไปพิจารณาใหม่ให้ละเอียดก่อน จากนั้นให้นำเสนอกลับมาที่พล.ต.สนั่นเพื่อเตรียมเสนอเข้า ครม.ได้เลย

ส่วนในเรื่องของการจัดทำข้อเปรียบเทียบคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ เพราะร่างพ.ร.บ.ทั้ง 3 ร่างมีลักษณะคล้ายกันมาก ส่วนขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นไม่สามารถตอบได้ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใด
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ประกวดธงผะเหวด ประเพณีบุญผะเหวด จ.ร้อยเอ็ด

การประกวดธงผะเหวด และการวาดภาพประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2552 จ.ร้อยเอ็ด

นายประจักษ์จิต อภิวาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา สภาวัฒน ธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดการประกวดธงผะเหวด และการวาดภาพประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2552 เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ การประกวดธงผะเหวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ธงผะเหวดประเภทธงเอก ลักษณ์แบบดั้งเดิม 2.ธงผะเหวดประเภทประยุกต์ ทั้งนี้ ธงทั้ง 2 ประเภท จะต้องนำเสนอลวดลายเนื้อหาบนผืนธงที่แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธ ศาสนาและประเพณีบุญผะเหวด ซึ่งการประกวดธงผะเหวดในปีนี้ ชิงเงินรางวัลรวม 4 หมื่นบาท สำหรับการแข่งขันประกวดวาดภาพประเพณีบุญผะเหวด แบ่งเป็น ระดับอุดมศึกษา, มัธยม ศึกษา, ประถมศึกษา เขียนบนผืนผ้าด้ายดิบสีขาว โดยนำเนื้อหามาจากเรื่องราวในมหาเวสสันดรชาดก ผู้ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา โทร.0-4351-1510 ต่อ 132 หรือ 08-1545-4868
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Saturday, March 14, 2009

หลวงปู่ทวด รุ่นสรงน้ำ 52 พระอาจารย์แดง วัดไร่"พระอาจารย์แดง โอภาโส" เจ้าอาวาสวัดสถิตย์ชลธาร (วัดไร่)

สุดยอดมหาบารมีธรรมสูง เมธีอริยสงฆ์ ส่องประกายความรุ่งเรือง พิทักษ์คุ้มครอง ศักดิ์สิทธิ์อภินิหาร สุดยิ่งคุณวิเศษวัตถุมงคลเทียบชั้นเบญจภาคี จัดสร้างและออกแบบโดย "พระอาจารย์แดง โอภาโส" เจ้าอาวาสวัดสถิตย์ชลธาร (วัดไร่) ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เจ้าตำรับการสร้างพระหลวงปู่ทวดอันลือลั่น หนึ่งในสี่พระผู้สร้างที่ทุกคนกล่าวขาน (ทิม-นอง-ทอง-แดง)

ท่านเป็นพระหนุ่มมาแรงในการจัดสร้างพระหลวงปู่ทวด พอๆ กับตะกรุดปลอกกระสุนลูกปืน เป็นที่ยอมรับมานานแล้ว ส่วนตัวท่านเองมีความเคารพและศรัทธามากในหลวงพ่อทวดมานานตั้งแต่เป็นเด็ก หลวงปู่ทวดรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นแรกของปี"52 ที่ท่านจัดสร้างและออกแบบเอง ตั้งชื่อรุ่นว่า "สรงน้ำ 52 หลวงปู่ให้รวย" พร้อมกับตะกรุดเสือดำคู่อาถรรพณ์ เป็นวิชาเอกอุเข้มขลัง โดยเฉพาะของพระอาจารย์แดง วิชานี้ท่านได้มาจากที่ดวงวิญญาณของหลวงพ่อพุ่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ องค์ที่ 8 ผู้มีอายุยืนถึง 105 ปี ได้มาเข้านิมิตตอนทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแล้วบอกสอน หลักปฏิบัติคาถามหาอาคม และคาถาในการปลุกเสก พร้อมกับบอกที่ซ่อนมวลสารที่สำคัญยิ่ง ซึ่งเป็นผงวิเศษที่พ่อท่านพุ่มได้ปลุกเสกมาโดยตลอดชีวิตของพ่อท่านพุ่ม เป็นพระเถระที่เก่งกล้าในวิชาทางไสยศาสตร์ เป็นที่นับถือของชาวบ้านมากในสมัยนั้น โดยเฉพาะชาวปัตตานี และชาวบ้านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้สมัยนั้นพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมากราบนมัสการเป็นประจำ เพราะความศักดิ์สิทธิ์และความเมตตาของท่าน ได้นำมาบรรจุในตะกรุดเสือดำคู่อาถรรพณ์รุ่นแรกด้วยวันสรงน้ำของทุกปี

จะจัดสร้างพระหลวงปู่ทวด และจัดพิธีปลุกเสกใหญ่เป็นประจำ ถือได้ว่าเป็นงานประจำปีของวัดไร่ จ.ปัตตานี ซึ่งตรงกับวันมหาสงกรานต์ที่ 12 เมษายน 2552 พระอาจารย์แดง จะทำพิธีบวงสรวงใหญ่ โดยขอพรดวงวิญญาณของหลวงปู่ทวด ขอให้ลูกหลานนำไปใช้ให้ร่ำรวยและปลอดภัย พลาดไม่ได้ผู้ที่เคารพและศรัทธาในตัวพระอาจารย์แดง โอภาโส เจ้าอาวาสวัดไร่ จ.ปัตตานี จะทำพิธีครอบเศียรครู ในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.2552 ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ และวันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค.2552 พระอาจารย์แดงจะมาประกอบพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ชุดกรรมการทุกองค์ ณ วัดกำแพงบางจาก ซอยเพชรเกษม 20 (เชิงสะพานบางไผ่) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมพิธีกรรมได้โดยง่ายและสะดวกวัตถุมงคลที่จัดสร้าง รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทวด ตะกรุดเสือดำอาถรรพณ์รุ่นแรกวิชาเอกอุของพระอาจารย์แดง โดยเฉพาะอุดผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพุ่ม และพระอาจารย์แดง ตะกรุดเนื้อเงิน 299 ดอก บริจาคบูชาดอกละ 1,000 บาท ตะกรุดเนื้อตะกั่ว 999 ดอก บริจาคบูชาดอกละ 500 บาท พิธีปลุกเสกใหญ่ ณ วัดไร่ ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี วันมหาสงกรานต์ที่ 12 เม.ย.2552 ชุดกรรมการนำฤกษ์ปิดจองวันที่ 14 มี.ค.2552 รับวัตถุมงคลวันที่ 30 เม.ย.2552 ชุดนอกกรรมการปิดจองวันที่ 5 เม.ย.2552 วัตถุมงคลทุกองค์ตอกโค้ดและรันหมายเลขกำกับ

เร่งพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

กรมการศาสนา (ศน.)ปลื้มผลสรุป"ดี-ดีมาก" เร่งพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่กรมการศาสนาได้กำหนดให้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นโครงการสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนนั้น ขณะนี้ กรมการศาสนาได้จัดทำสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระ พุทธศาสนาวันอาทิตย์ 18 ภาคคณะสงฆ์ จำนวน 3,231 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2551 แล้ว พบว่า ในหัวข้อคุณภาพของศูนย์ศึกษาฯ ผู้บริหารระบุว่า พอใจในระดับดีถึงดีมาก ส่วนปัญหาของการพัฒนา อันดับ 1.แรงสนับสนุนจากผู้บริหาร 2.การทุ่มเทของครูผู้สอน 3.ครูผู้สอนขาดเทคนิคการสอนที่ดี สำหรับสาเหตุที่ทำให้ครูขาดการทุ่มเทในการสอนเกิดจาก 1.การติดกิจนิมนต์ 2.แรงจูงใจด้านงบประมาณ และ 3.การสอน ทั้งนี้ การพัฒนาศูนย์ให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนว่า ผู้บริหารระบุว่า ต้องพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรองรับงานที่หนัก มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง อาทิ วันวิสาขบูชา มาฆบูชา ค่ายเยาวชน ขณะเดียวกันควรมีการอบรมอาชีพ เพื่อดึงดูดเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เข้ามาในศูนย์มากขึ้น เช่น นาฏศิลป์ ดนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ ควรสร้างแรงจูงใจในการร่วมพัฒนาศูนย์มากขึ้น โดยอาจจะพาผู้นำชุมชนไปทัศนศึกษาตามแหล่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ รวมถึงมอบโล่ยกย่องศูนย์ที่มีการพัฒนาดีเด่นให้เป็นต้นแบบของชุมชนด้วย อย่างไรก็ตาม กรมการศาสนา ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวประมวลผลแล้ว โดยในปี 2552 จะหาแนวทางสนับสนุนพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ด้านนายณัฐภัทร ชั้นอินทร์งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม กล่าวว่า การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มีคุณภาพ จะต้องสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นผลของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ซึ่งตนเห็นตัวอย่างของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้พาตนไปทัศนศึกษางานคุณธรรมที่ประเทศเวียดนาม พอได้เห็นของจริง ทำให้อยากกลับพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชนในชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้ กรมการศาสนา น่าจะทำให้ผู้นำท้องถิ่นเห็นผลดีของศูนย์ เพราะหน่วยงานท้องถิ่นพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคนอย่างเต็มที่

พระขับรถผิดวินัย โลกวัชชะ

ชี้พระขับรถผิดพระวินัย โลกวัชชะ

พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมของการเป็นพระสงฆ์ใน อำเภอรอบนอกของจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวนมากและมากขึ้น คือ การเดินทางใช้รถยนต์ของพระที่ไม่เหมาะสมพระสงฆ์บางรูปในอำเภอรอบนอกขับรถยนต์เองไปตามสถานที่ต่างๆ ตามอำเภอใจทั้งในแหล่งชุมชนบ้าง และไปทำธุระส่วนตัวบ้างซึ่งถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากถึงแม้นตอนเป็น ฆราวาสจะมีใบขับขี่ มีใบอนุญาตขับรถถูกต้อง แต่เมื่อเป็นพระสงฆ์ก็ถือว่าละหมดแล้วสละหมดแล้วในเรื่องทางโลก ซึ่งทุกอย่างไม่สามารถใช้การได้

ภายหลังจากมีการร้องเรียนมาหลายครั้งในหลายพื้นที่อำเภอได้มีการตรวจสอบตาม กระบวนการพบว่ามีพระขับรถยนต์เองบ้าง บางวัดในอำเภอรอบนอกของจังหวัดสุพรรณบุรี "เรื่องนี้ได้มีการตักเตือนไปแล้วดำเนินการไปแล้ว ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการป้องปราม ด้วยเรื่องดังกล่าวไม่สมควรอย่างยิ่ง การเป็นพระภิกษุต้องมีกติกา พระภิกษุต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอย่าเอาความสะดวกของตนเป็นที่ตั้ง เรื่องนี้ไม่ต้องเถียง เพราะผิดเต็มประตูอยู่แล้ว เป็นเรื่องไม่ควรอย่างยิ่งทั้งอดีตและปัจจุบัน และถ้ามีการตรวจสอบพบจะดำเนินการตามกฎของสงฆ์ทันที เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่พระรูปอื่นหรือพระที่กำลังจะปฏิบัติ เพราะเห็นว่าพระบางรูปยังปฏิบัติได้ เรื่องนี้ถ้าปล่อยไว้อาจลุกลามใหญ่โต ถ้าไม่มีการป้องปรามไว้ก่อน เป็นพระก็ต้องรู้ว่าควรยึดปฏิบัติตนอย่างไรให้มีความเหมาะสมตามกติกาของสงฆ์ " เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าว

จัดประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง วันที่9-10 พ.ค.2552

จัดประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง 20มี.ค.แถลงข่าวที่อาคารจุลละพราหมณ์

พล. ต.ต.อัตถกิติ ผลชอบ รอบผู้บัญชาการฯ ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เผยว่า ด้วยมูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะจัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.2552 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์พุทธศิลปะไทย ส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทาง พุทธศาสนา สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนและนำเงินรายได้สมทบกองทุนมูลนิธิสงเคราะห์ ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี และกองทุนสวัสดิการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้การจัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญร่วมแถลงข่าวในวันศุกร์ที่ 20 มี.ค.2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยะน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ สอบถามโทร.0-2279-9520-34 ต่อ 427-137

Thursday, March 12, 2009

เสือ หลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน

เสือหลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน จ.นนทบุรี
เสือวัดตะเคียน รุ่น 1 ของ หลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน จ.นนทบุรี เป็นที่นิยมและต้องการอย่างมากในหมู่ลูกศิษย์วัดตะเคียน เลยมีการสร้างเสือ รุ่น2 และ เสือรุ่น3 ตามมาแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อกระแสความต้องการของลูกศิษย์ เสือวัดตะเคียน มีชื่อเสียงโด่งดังมาจาก มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อแย้มอาราธนาเสือรุ่น ๒ ใส่ขึ้นคอ แล้วไปพบกับคู่อริเข้า คู่อริได้ชักปืนยิงชายผู้นั้น แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อเขาลั่นไกปืนในมือของเขา กระบอกปืนก็ได้แตกกระจายออก เป็นที่น่าตื่นตะลึงแก่ผู้ที่ได้พบเห็นยิ่งนักเลยเป็นที่มาของคำว่า “เสือปืนแตก”

เหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้เสือของหลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียนได้รับการขนานนามว่า “เสือปืนแตก” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทำให้ราคาขยับสูงขึ้นหลายเท่าตัว เลยทำให้ขณะนี้มีการปลอมเสือ หลวงพ่อแย้ม ออกมา ซึ่งพบเห็นกันในสนามพระทั่วไป เสือปลอม ที่ทำออกมาจะมีขนาดผอมกว่าของแท้ และอักขระยันต์ต่างๆจะไม่คมชัด ลักษณะต่างๆ เช่นของเก๊ คอจะเล็ก ปากจะแบ๊บออก ยันต์จะดูแล้วไม่เป็นตัวยันต์ ซึ่งก็เป็นธรรมดาของวงการพระเมื่อ พระเครื่องหรือวัตถุมงคลใดๆ มีความนิยมเป็นที่ต้องการของตลาดและราคาแพง ก็จะมีการปลอมแปลงออกมาจำหน่ายกัน สำหรับผู้ที่จะเช่าหาก็ต้องศึกษาและจดจำรายละเอียดกันให้ดี

พุทธคุณเสือ หลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน
เสือวัดตะเคียน พุทธคุณครบรอบด้าน ทั้งคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด มหาอุดปลอดภัย เมตตามหาเสน่ห์มหานิยม ทำมาค้าขายดี จึงเป็นที่ต้องการของผู้ที่นิยมวัตถุมงคลเป็นอย่างมาก

Wednesday, March 11, 2009

พระสังฆาธิการ เป็นพระอุปัชฌาย์รุ่นใหม่ 265 รูป

รายชื่อพระสังฆาธิการ 265 พระอุปัชฌาย์รุ่นใหม่

คณะสงฆ์ได้มีการแต่งตั้ง พระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์ใหม่ทั่วประเทศ รุ่นที่ 44 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 265 รูป ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1.พระมงคลสิทธิญาณ วัดภคินีนาถ กรุงเทพฯ อุปัชฌาย์เก่า, วิสามัญ 2.พระราชรัตนรังษี วัดมหาธาตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ วิสามัญ 3.พระราชปัญญารังสี สุวีโร วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ วิสามัญ 4.พระปริยัติกวี วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ วิสามัญ 5.พระศรีธรรมเมธี วัดหิรัญรูจี กรุงเทพฯ วิสามัญ 6.พระพิพิธพัฒนาทร วัดปริวาศ กรุงเทพฯ 7.พระครูวิมลธรรมธาดา วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ วิสามัญ 8.พระมหาชานนท์ วัดบุญศรีมุนีกรณ์ กรุงเทพฯ 9.พระครูสีลวิมลรัตน์ วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ 10.พระครูวิธานอมรกิจ วัดอมรินทราราม กรุงเทพฯ วิสามัญ11.พระครูสถิตบุญวัฒน์ วัดด่าน กรุงเทพฯ 12.พระครูสิริสุวรรณคุณ วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ วิสามัญ 13.พระครูมงคลธรรมวิเทศ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ วิสามัญ 14.พระครูวรกิตติโสภณ วัดนาคปรก กรุงเทพฯ 15.พระครูพิสณฑ์นวการ วัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี วิสามัญ 16.พระครูสุธีกิตติวัฒน์ วัดสมรโกฏิ จ.นนทบุรี 17.พระครูสุพลวุฒิกร วัดโตนด จ.นนทบุรี 18.พระสมุห์โสภณ สัจจปาโล วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี 19.พระครูสุทธิกิจโกศล วัดอินทาราม จ.นนทบุรี 20.พระมหาสกรัตน กิตติโก วัดอุบลวนาราม จ.นนทบุรี 21.พระครูกิตติวิริยาภรณ์ วัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรี 22.พระครูโอภาสกิจจานุยุต วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี 23.พระปลัดสุรพล อติภัทโท วัดบ่อเงิน จ.ปทุมธานี 24.พระครูธัญรัตนากร วัดขุมแก้ว จ.ปทุมธานี 25.พระครูวิสิฐธรรมรส วัดโปรดเกศเชษฐาราม จ.สมุทรปราการ วิสามัญ 26.พระครูสิริธรรมธาดา วัดไพชยนต์พลเสพฯ จ.สมุทรปราการ วิสามัญ 27.พระสมุห์สุรชัย อัสสโว วัดหนองแห้ว จ.พระนครศรีอยุธยา 28.พระครูเกษมวุฒิกร กันตสีโล วัดลาดระโหง จ.พระนครศรีอยุธยา 29.พระปลัดสมบูรณ์ มหาวีโร วัดม่วง จ.พระนครศรีอยุธยา 30.พระครูพิบูลรัตนากร วัดบันไดช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา 31.พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน วัดพะยอม จ.พระนครศรีอยุธยา 32.พระครูโสภณปทุมากร วัดหนองบัว จ.พระนครศรีอยุธยา 33.พระครูเวฬุวันพัฒนาทร วัดไผ่โสมนรินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 34.พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์ วัดสามวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา 35.พระครูกิตติปัญญาวัฒน์ วัดนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 36.พระครูสิริวุฒิกิจ วัดสามโก้ จ.อ่างทอง 37.พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง จ.สระบุรี 38.เจ้าอธิการสวง กิตติสาโร วัดเขาพระ จ.ลพบุรี 39.เจ้าอธิการสุมน รุจิราโภ วัดเขาน้อยสามัคคีธรรม จ.ลพบุรี 40.พระครูชัยธรรมาภรณ์ วัดไผ่ล้อม จ.ชัยนาท 41.พระครูอุทัยธรรมรัตน์ วัดหนองไผ่แบน จ.อุทัยธานี 42.พระครูอุทัยสุทธิคุณ วัดทัพคล้าย จ.อุทัยธานี 43.พระครูอุทิตวิริยากร วัดปางไม้ไผ่ จ.อุทัยธานี 44.พระครูโสภณวราภรณ์ วัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ วิสามัญ 45.พระมหาประยุทธ์ ฐิตปุญโญ วัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์ วิสามัญ 46.พระครูนิทานกิจจานุยุต วัดหนองกลับ จ.นครสวรรค์ 47.พระครูนิทัศน์ธรรมโกวิท วัดถ้ำผาสุกใจ จ.นครสวรรค์48.พระครูนิทัศน์กิจจาทร วัดหนองสีนวล จ.นครสวรรค์ 49.พระครูนิติภัทรธรรม วัดยางโทน จ.นครสวรรค์ 50.พระครูนิเทศภัทรคุณ วัดท่าซุด จ.นครสวรรค์

51.พระครูนิเวศน์คุณากร วัดหนองพิกุล จ.นครสวรรค์ 52.พระครูนิคมพัฒนสิทธิ์ วัดหนองไผ่ จ.นครสวรรค์ 53.พระครูนิวิฐปรากรม วัดประจันตคีรี จ.นครสวรรค์ 54.เจ้าอธิการสมยศ สุเมโธ วัดประชาสามัคคี จ.นครสวรรค์ 55.พระมหาน้อม นมการี วัดก้องประชาราษฎร์ จ.กำแพงเพชร 56.พระครูพิพิธวชิราทร วัดหนองกระทุ่ม จ.กำแพงเพชร 57.พระครูอดุลวชิราทร วัดหงษ์ทอง จ.กำแพงเพชร 58.พระครูสิทธิวชิรธรรม วัดน้อยวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร 59.เจ้าอธิการนิกร โรจนธัมโม วัดหนองกระทุ่มใหม่ จ.กำแพงเพชร 60.พระปลัดสวัสดิ์ วราสโภ วัดบางเพียรวิลัยรัตน์ จ.พิจิตร 61.พระปลัดสง่า รตนวัณโณ วัดเทวประสารท จ.พิจิตร 62.พระมหาธัญพิสิษฐ์ เตชธโร วัดโพธิ์ทอง จ.พิจิตร 63.พระครูภาวนาธิมุต วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม จ.พิจิตร 64.พระครูศรีปริยัติวิธูร วัดกำแพงดิน จ.พิจิตร 65.พระครูวิธูรธรรมวิมล วัดหนองหลวง จ.พิจิตร 66.พระครูวิบูลสิทธิการ วัดคลองเจริญ จ.พิจิตร 67.พระครูรัตนพัชโรภาส วัดศรีรัตนวนาราม จ.เพชรบูรณ์ 68.เจ้าอธิการบุญช่วย ทีปธัมโม วัดบุ่งคล้า จ.เพชรบูรณ์ 69.เจ้าอธิการคำพงษ์ นาควโร วัดพุเตยประสิทธิ์ จ.เพชรบูรณ์ 70.พระครูอดุลสุตวัฒน์ วัดเขาปรัง จ.พิษณุโลก 71.เจ้าอธิการเจริญ กิตติคุโณ วัดกรับพวงเหนือ จ.พิษณุโลก 72.พระใบฎีกาสุภี อธิปัญโญ วัดสามัคคีธรรม จ.พิษณุโลก 73.พระครูวิมลธรรมรักขิต วัดวังทองวราราม จ.พิษณุโลก 74.พระครูวรคุณประยุต วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย 75.พระครูพิศาลสิริวัฒน์ วัดสวรรคาราม จ.สุโขทัย 76.พระครูโสภิตนันทคุณ วัดงิ้วงาม จ.อุตรดิตถ์ 77.พระครูอดุลจารุวรรณ วัดไชยมงคล จ.อุตรดิตถ์ 78.พระครูพิพัฒน์กิจจานุกิจ วัดสันป่าลาน จ.ลำปาง 79.พระครูอนุรักษ์ มนุญฺโญ วัดท่าล้อ จ.ลำปาง 80.พระครูสีหสุวรรณวิจิตร วัดปงคก จ.ลำปาง 81.พระครูเกษมวรกิจ วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย 82.พระครูภาวนานุวัตร วัดมงคลธรรมกายาราม จ.เชียงราย 83.พระครูปภัสร์จิตสังวร วัดถ้ำเสาหินพญานาค จ.เชียงราย 84.พระครูอุดมพัฒนสุนทร วัดแม่อ้อใน จ.เชียงราย 85.พระครูสิริวรนารถ วัดบุญเกิด จ.พะเยา 86.พระใบฎีกาสัมฤทธิ์ มหาปุญฺโญ วัดหนุนเหนือ จ.แพร่ 87.เจ้าอธิการเจริญ สุเมโธ วัดสันกลาง จ.น่าน 88.เจ้าอธิการสว่าง ถิรธัมโม วัดปางมอญ จ.น่าน 89.พระครูประจักษ์สังวรคุณ วัดอุโบสถ จ.เชียงใหม่ 90.พระครูปัญญาวิเชียร วัดแม่ริม จ.เชียงใหม่ 91.พระครูกัลยาณวัตรสุนทร วัดสันปูเลย จ.เชียงใหม่ 92.พระครูจิรธรรมประภัศร์ วัดแม่แตง จ.เชียงใหม่ 93.พระครูปัญญาดุสิตาภรณ์ วัดเหล่าก๋อง จ.เชียงใหม่ 94.พระครูธีรกิจโกศล วัดห้วยไคร้ จ.เชียงใหม่ 95.พระครูโสภณสีลาภรณ์ วัดป่างิ้ว จ.เชียงใหม่ 96.พระครูวิสาลธรรมานุยุต วัดมะกับตอง จ.เชียงใหม่ 97.พระครูทรัพย์ จันทรังสี วัดหนองอึ่ง จ.เชียงใหม่ 98.พระครูสังวรสิทธิโชติ วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่ 99.พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ วัดห้วยห้าง จ.ลำพูน 100.พระครูอนุกูลบุญกิจ วัดแม่หาร จ.แม่ฮ่องสอน

101.เจ้าอธิการบุญเหลี่ยม ปุญฺญมโน วัดดอนแก้วเชียงดา จ.อุดรธานี 102.พระครูสุวรรณโพธิสุนทร วัดโพธิ์สระ จ.อุดรธานี 103.พระครูพิทักษ์โพธิชัย วัดพิชัยพัฒนาราม จ.อุดรธานี 104.พระครูกิตติสิริวัฒน์ วัดศรีชมพู จ.อุดรธานี 105.เจ้าอธิการมงคล อธิปุญฺโญ วัดป่าเมืองพาน จ.อุดรธานี 106.พระมหาสมจิต กตปุญโญ วัดวิเศษสรรพคุณ จ.อุดรธานี 107.พระครูเทวธรรมาภิรม วัดรุกขาภิรมณ์ จ.หนองคาย 108.เจ้าอธิการชัยพฤกษ์ ฉันทโก วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย 109.พระครูอุดมธรรมวิสิฐ วัดราษฎร์ดำริ จ.หนองคาย 110.พระครูสุนทรสีลาจาร วัดดงเล้า จ.หนองคาย 111.พระครูภาวนาปัญญาสาร วัดสว่างมีชัย จ.หนองคาย 112.พระมหาไพฑูรย์ สิริธัมโม วัดสุวรรณาราม จ.หนองคาย 113.พระครูนิมิตธรรมานันท์ วัดสว่างวัฒนา จ.เลย 114.พระครูศรีรัตนาลังการ วัดโพนชัย จ.เลย 115.พระครูปริยัติวรการ วัดศรีบุญเรือง จ.เลย 116.พระครูสุทธิธรรมธาดา วัดศรีทอง จ.สกลนคร 117.พระใบฎีกาจันลี ธัมมรักขิโต วัดสอนประชาราม จ.สกลนคร 118.พระครูสุทธิปุญญาภิราม วัดอินทาราม จ.สกลนคร 119.พระครูวิชัยสารคุณ วัดนาเดื่อ จ.สกลนคร 120.พระครูปัญญาวิกรม วัดดงสวรรค์ จ.สกลนคร 121.พระครูประดิษฐ์วีรธรรม วัดประชาสามัคคี จ.สกลนคร 122.พระครูนิติสารสุนทร วัดโพธิ์ชัย จ.สกลนคร 123.พระครูศรีเมธากร วัดศรีษะแก้ว จ.หนองบัวลำภู 124.พระครูจิรธรรโมภาส วัดทุ่งสว่าง จ.หนองบัวลำภู 125.พระมหาบุญธรรม จักกธัมโม วัดกุดน้ำเที่ยง จ.ขอนแก่น 126.พระครูกิตติสาโรภาส วัดศรีสว่าง จ.ขอนแก่น 127.พระครูพิมลปัญญาสาร วัดอัมพวัน จ.ขอนแก่น 128.พระครูปริยัติรัตโนภาส วัดสระโอภาวาส จ.ขอนแก่น 129.พระครูสถิตปุญญสาร วัดตลาดหนองเรือ จ.ขอนแก่น 130.พระครูสุตธรรมานุกูล วัดนายมวราราม จ.ขอนแก่น 131.พระครูสุนทรกิจจาภิบาล วัดป่าคีรีบรรพต จ.มหาสารคาม 132.พระครูบวรธรรมปคุณ วัดหนองหูลิง จ.มหาสารคาม 133.เจ้าอธิการเหมือน สันตจิตโต วัดชัยศรี จ.มหาสารคาม 134.พระครูสันติปัญญาคุณ วัดป่าเรไร จ.ร้อยเอ็ด 135.พระครูรัตนปภากร วัดหนองคูคำ จ.ร้อยเอ็ด 136.พระครูสุมณฑ์จันโทภาส วัดศรีจันทราราม จ.ร้อยเอ็ด 137.พระครูอรุณธรรโมภาส วัดแสงอรุณราษฎร์ จ.ร้อยเอ็ด 138.พระครูดิตถธรรมานุกูล วัดท่าม่วง จ.ร้อยเอ็ด 139.พระครูไพโรจน์ธรรมประยุต วัดสระกุดน้ำใส จ.ร้อยเอ็ด 140.พระครูมุจลินทร์บุญญารักษ์ วัดแจ้งมุจรินทร์ จ.ร้อยเอ็ด 141.พระครูประโชติฐิติคุณ วัดหนองหิน จ.ร้อยเอ็ด 142.เจ้าอธิการจรูญ อนาวิโล วัดโพธิ์รังสี จ.ร้อยเอ็ด 143.พระครูสุธรรมรัตโนดม วัดดอนแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 144.พระมหาลันดอน สุทธจิตโต วัดบูรพา จ.ร้อยเอ็ด 145.พระครูสิทธิชยานุรักษ์ วัดสิทธิไชยาราม จ.กาฬสินธุ์ 146.พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย วัดป่านาคำ จ.กาฬสินธุ์ 147.พระครูสุนทรจันโทภาส วัดกุดปลาค้าว จ.กาฬสินธุ์ 148.พระครูสุตประภากร วัดหนองแวงใต้ จ.กาฬสินธุ์ 149.พระครูถิรธรรมสิริ วัดศรีประดู่ จ.อุบลราชธานี 150.พระครูสิริสุตวิมล วัดมงคลโกวิทาราม จ.อุบลราชธานี

151.พระครูปริยัติธรรมจารี วัดท่าไห จ.อุบลราชธานี 152.พระมหาประเสริฐ เขมปาลี วัดเหล่าข้าว จ.อุบลราชธานี 153.พระครูมุจจลินท์วิริยคุณ วัดมุจจลินทาราม จ.อุบลราชธานี 154.พระครูสุตโชติธรรม วัดนาเวียง จ.อุบลราชธานี 155.พระครูสมุห์เหลื่อม อนุตตโร วัดบ้านกลาง จ.อุบลราชธานี 156.พระครูเขมกิจโกศล วัดโขงเจียมปุราณวาส จ.อุบลราชธานี 157.เจ้าอธิการเพียร ปัญญาพโล วัดศรีมงคล จ.อุบลราชธานี 158.เจ้าอธิการคมสันต์ สุภัทโท วัดหนองบัวดง จ.ศรีสะเกษ 159.พระครูสุภัทกิตยาภรณ์ วัดบ้านไฮ จ.ศรีสะเกษ 160.เจ้าอธิการสุทธี สุเมโธ วัดโนนสะแบง จ.ศรีสะเกษ 161.เจ้าอธิการนรินทร์ วิโรจโน วัดบ้านขะยุง จ.ศรีสะเกษ 162.พระมหาไพศาล ปัญญาทีโป วัดหนองแคน จ.ศรีสะเกษ 163.พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ วัดคามวาสี จ.นครพนม 164.พระครูสุมิตปุญญรังสี วัดศรีบุญเรือง จ.นครพนม 165.พระครูประภัศร์วรกิจ วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร 166.พระครูจารุโพธิธรรม วัดโพธิ์ศรี จ.ยโสธร 167.พระครูสุคันธวนาภิบาล วัดป่าลำดวน จ.ยโสธร 168.พระครูพิพิธจันทรังษี วัดโพนดินแดง จ.ยโสธร 169.พระมหาบุญช่วย ปภัสสโร วัดศรีแก้ว จ.ยโสธร 170.พระครูนันทสารโสภิต วัดศรีนันทาราม จ.มุกดาหาร 171.พระมหาจันที อธิปุญฺโญ วัดบูรพา จ.อำนาจเจริญ 172.เจ้าอธิการทองเริ่ม ปภัสสโร วัดอุดรมงคล จ.อำนาจเจริญ 173.พระมหาอัมพร กิตติญาโณ วัดทับเมย จ.อำนาจเจริญ 174.พระครูพนมวนาภิวัฒน์ วัดพนมวันท์ จ.นครราชสีมา 175.พระครูประทีปปัญญาวุฒิ วัดหนองเป็ดน้ำ จ.นครราชสีมา 176.พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ วัดด่านใน จ.นครราชสีมา 177.พระครูสุตวีรากร วัดหญ้าคา จ.นครราชสีมา 178.พระครูสันติจิตตารักษ์ วัดบ้านปรางค์ จ.นครราชสีมา 179.พระครูภัทรธรรมสุนทร วัดคลองตะคร้อ จ.นครราชสีมา 180.พระครูนิเทศธีรธรรม วัดขามขุ่นร่ม จ.นครราชสีมา 181.พระครูอุดมสุทธิคุณ วัดชีวึก จ.นครราชสีมา 182.เจ้าอธิการแสวง ปภาโส วัดม่วงใต้ จ.บุรีรัมย์ 183.พระครูวิมลโพธิวัฒน์ วัดแจ้งตลาดโพธิ์ จ.บุรีรัมม์ 184.พระครูวีรธรรมาภิราม วัดชัยศิริมงคล จ.บุรีรัมย์ 185.พระมหาบุญเลี้ยง ญาณวุฑโฒ วัดสระมะค่า จ.บุรีรัมย์ 186.เจ้าอธิการอัมพร สุธัมโม วัดจอมวารี จ.บุรีรัมย์ 187.พระครูพิบูลกิตติสาร วัดชัยพิบูลย์ จ.ชัยภูมิ 188.พระครูปริยัติชโยดม วัดบางอำพันธ์ จ.ชัยภูมิ 189.พระครูปริยัติกิจธำรง วัดกลางสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 190.พระครูขันติสารโสภิต วัดโนนสวรรค์ จ.สุรินทร์ 191.เจ้าอธิการเทียนคำ จันทวัณโณ วัดสุวรรณโภคาราม จ.สุรินทร์ 192.เจ้าอธิการภูชิต ยสินธโร วัดดอกจานรัตนาราม จ.สุรินทร์ 193.เจ้าอธิการคงศักดิ์ ญาณสุทฺโธ วัดโคกตะเคียน จ.สุรินทร์ 194.เจ้าอธิการชมพู วิสุทฺโธ วัดชุมแสง จ.สุรินทร์ 195.พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ วัดธรรมโพธิ์ศรี จ.ปราจีนบุรี 196.พระครูประโชติสารธรรม วัดโคกสว่าง จ.ปราจีนบุรี 197.พระครูประสิทธิวรธรรม วัดบุฝ้าย จ.ปราจีนบุรี 198.พระสมุห์วินัย มหาปญฺโญ วัดเหล่าเดิ่น จ.นครนายก 199.พระครูสุนทรธรรมรักษ์ วัดเมืองแมด จ.ฉะเชิงเทรา 200.พระมหาบุญส่ง ยสวัฑฒโน วัดบ้านหัวนา จ.ฉะเชิงเทรา

201.พระครูธรรมรัตนวิมล วัดโพธิ์นิมิต จ.ฉะเชิงเทรา 202.พระครูวิจิตรสรการ วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา 203.พระมหาบุญรวม จิรสีโล วัดหนองคุ้ม จ.สระแก้ว 204.พระมหาฉัตรชัย เขมวังโส วัดวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 205.พระอธิการชื่น กิตติสาโร วัดป่าบัวคำพัฒนา จ.สระแก้ว 206.เจ้าอธิการเสมียน สารัตถิโก วัดทรงธรรม จ.ชลบุรี 207.เจ้าอธิการสมพงษ์ ฐานวโร วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ จ.ชลบุรี 208.พระครูวรธรรมคุณาธาร วัดหนองลำดวนพรมศรี จ.ชลบุรี 209.พระครูสังฆวิสุทธิคุณ วัดชากผักกูด จ.ระยอง 210.พระมหาสมบูรณ์ ทัสฺสธัมโม วัดพระงาม จ.นครปฐม วิสามัญ 211.พระศรีธีรวงศ์ สัจจวโร วัดพระประโทณเจดีย์ จ.นครปฐม วิสามัญ 212.พระครูหริภูมิรักษ์ วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม 213.พระเมธีธรรมานันท์ วัดดอนหวาย จ.นครปฐม อุปัชฌาย์เก่า 214.พระครูสมุห์สมชาย สุภาจาโร วัดปรีดาราม จ.นครปฐม 215.พระครูพินิตสุตาคม วัดลาดหญ้าไทร จ.นครปฐม 216.พระมหาปรีชา ภูริปัญโญ วัดบางหลวง จ.นครปฐม 217.พระมหาชาญชัย กิตติญาโณ วัดสังฆจายเถร จ.สุพรรณบุรี 218.พระอธิการเล็ก กันตสีโล วัดหนองกระดี่ จ.สุพรรณบุรี 219.พระครูปลัดชะลอ เตชพโล วัดโพธิ์อ้น จ.สุพรรณบุรี 220.พระครูสุวรรณเขมคุณ วัดเขาพระ จ.สุพรรณบุรี 221.พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ วัดองค์พระ จ.สุพรรณบุรี 222.พระมหาเหวียง อภิวฑฺฒโน วัดหนองยาว จ.สุพรรณบุรี 223.พระครูวิริยสุวรรณคุณ วัดโค้งบ่อแร่ จ.สุพรรณบุรี 224.พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ วัดหนองหลวง จ.สุพรรณบุรี 225.พระครูปัญญากาญจนวงศ์ วัดวังจาน จ.กาญจนบุรี 226.พระครูวิบูลกาญจโนภาส วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร จ.กาญจนบุรี วิสามัญ 227.พระครูกิตติกาญจนวงศ์ วัดเขาสามสิบหาบ จ.กาญจนบุรี 228.พระใบฎีกาเฉลียว โอภาโส วัดพรหมณี จ.กาญจนบุรี 229.พระครูโสภิตกาญจนธรรม วัดแหลมทอง จ.กาญจนบุรี 230.เจ้าอธิการอุบล อุปลิโก วัดวังไผ่ จ.กาญจนบุรี

231.พระครูสุนทรพิพัฒนาภรณ์ วัดนาขวาง จ.สมุทรสาคร อุปัชฌาย์เก่า 232.พระครูสาครธรรมสถิต วัดสุนทรสถิต จ.สมุทรสาคร 233.พระครูสันติธรรมาภิรัต วัดอ้ออีเขียว จ.ราชบุรี 234.พระครูประสิทธิ์สุตกิจ วัดอุทุมพรทาราม จ.ราชบุรี 235.พระครูวรวิสุทธิวัตร วัดเขาพระ จ.ราชบุรี 236.พระครูสังฆรักษ์สุชิน วัดเขาส้ม จ.ราชบุรี 237.พระครูคุณสารานุกูล วัดโบสถ์ จ.ราชบุรี 238.เจ้าอธิการซอง สีลสัมปันโน วัดช่องลาภ จ.ราชบุรี 239.พระครูวิบูลกิจสุนทร วัดวาปีสุทธาวาส จ.ราชบุรี 240.พระครูบวรรัตนวงศ์ วัดพิกุลแก้ว จ.เพชรบุรี 241.พระครูโอภาสวัชรธรรม วัดราษฎร์เจริญธรรม จ.เพชรบุรี 242.พระครูปลัดมานิตย์ ปัณฑิโต วัดควนยุง จ.นครศรีธรรมราช 243.พระครูสุนทรบุญทัต วัดโคกตะเคียน จ.นครศรีธรรมราช 244.พระครูพิพัฒนวรกิจ วัดโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช 245.พระครูศิริธรรมวัฒน์ วัดใหม่ไทยเจริญ จ.นครศรีธรรมราช 246.พระครูวิจิตรสุวรรณรักษ์ วัดทองทำนุ จ.นครศรีธรรมราช 247.พระปลัดสนั่น อินทโชโต วัดสำนักขัน จ.นครศรีธรรมราช 248.พระครูปริยัติคุณาวุธ วัดกลางใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี 249.พระครูพิลาศนวกิจ วัดควนท่าแร่ จ.สุราษฎร์ธานี 250.พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วิสามัญ251.พระปลัดน้อมมานิโต วัดป่าลิไลยก์ จ.สุราษฎร์ธานี 252.พระครูกิตติธรรมสุนทร วัดหน้าพระลาน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 253.พระครูพรหมประภัสสร วัดเทพวนาราม จ.ภูเก็ต 254.พระครูปลัดเริงชัย สุภโร วัดควนอินทนินงาม จ.ตรัง 255.พระครูบรรพตธรรมสถิต วัดเขาพระวิเศษ จ.ตรัง 256.พระครูกิตติธรรมธัช วัดโคกสวย จ.พังงา 257.พระครูบุญญาภินันท์ วัดปาโมกข์ จ.พังงา 258.พระมหาบัณฑิต ปัณฑิตญาโณ วัดหัวป้อมใน จ.สงขลา 259.พระครูวิรัตธรรมโชติ วัดแหลมทราย จ.สงขลา 260.พระครูอุทัยธรรมธาดา วัดม่วงค่อม จ.สงขลา 261.พระครูวรคุณโสภณ วัดวังใหญ่ จ.สงขลา 262.พระปลัดประคอง ธัมมปาโล วัดอภยาราม จ.พัทลุง 263.พระครูสุวัฒนปิยคุณ วัดสุภาษิตาราม จ.พัทลุง 264.พระครูไพศาลวุฒิกิจ วัดพุทธาธิวาส จ.ยะลา วิสามัญ 265.พระครูศรีธรรมธัช วัดหลักห้า จ.ยะลา
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน

ข้อสอบนักธรรม ปรับแนวเน้นเข้าใจ"เรื่องพระธรรมวินัย"

พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมว่า ในสภาพปัจจุบันการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ไม่เหมือนในอดีต พระภิกษุ-สามเณรไม่มีแรงจูงใจ เพราะไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำอะไร

ขณะที่ครูสอนพระปริยัติธรรมบางรูปก็ไม่ได้สอนจริงจัง ด้วยเหตุที่สังคมปัจจุบันพระสงฆ์มีงานทางสังคมมากขึ้น จึงมีเวลาสอนน้อยลง ดังนั้นต้องอาศัยจิตสำนึก ต้องสำนึกว่าเป็นหน้าที่ ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียทั้งต่อคณะสงฆ์ และศาสนาพุทธ เพราะเมื่อมีการเรียนการสอนที่ไม่จริงจังพระก็จะมีความรู้ไม่จริง เวลาเทศน์สอนคน พระภิกษุจะเทศน์ตามความเข้าใจของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้ห่างจากคำสอนตามพระพุทธศาสนา เกิดคำถามว่าสัจธรรมในพระพุทธศาสนาจะสืบต่อไปได้อย่างไร จึงอยากให้นึกถึงโทษในเรื่องนี้ และต้องช่วยกันให้การสอนพระปริยัติธรรมดีขึ้น ให้การสอบวัดความรู้มีคุณภาพ

ซึ่งปัจจุบันนี้กองธรรมสนามหลวงมีการลดจำนวนสนามสอบนักธรรมลง โดยเฉพาะนักธรรมชั้นโทและเอก เพื่อต้องการให้มีคุณภาพและง่ายต่อการควบคุม เนื่องจากผู้ที่เรียนนักธรรมชั้นโท และเอก คือ ผู้ที่จะมาเป็นศาสนทายาทในอนาคต นอกจากนี้ต่อไปในการออกข้อสอบจะเน้นให้ออกข้อสอบเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่อง พระธรรมวินัยมากขึ้น ลดข้อสอบแนวท่องจำลง ซึ่งได้บอกให้ฝ่ายวิชาการ กองธรรมสนามหลวง ไปดำเนินการแล้ว "ครูพระปริยัติธรรมจะต้องสอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งต้องสามารถให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย" พระพรหมมุนีกล่าว ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน

พิพิธภัณฑ์วัดลี เปิดพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว จ.พะเยา

พระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดพิพิธภัณฑ์วัดลี-เมืองพะเยา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว หรือวัดลี ณ วัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 พร้อมด้วยพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนท้องถิ่นร่วม ถวายการต้อนรับ ในการนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุนี้เป็นสิ่งที่ดี ช่วยให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่มีค่าได้ตลอดชีวิต ทำให้จะได้มีความเข้าใจในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมือง พะเยา จึงขอให้ทั้งทางคณะสงฆ์และประชาชนทุกคนถือว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน รวมถึงต้องช่วยกันรักษาอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนต่อไป ด้านพระครูอนุรักษ์บุรานันท์ เจ้าอาวาสวัดลี เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา กล่าวว่า ตนเป็นผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองพะเยาและได้เก็บสะสมอนุรักษ์โบราณ วัตถุ ศิลปวัตถุ จำนวนมาก มาเป็นเวลากว่า 50 ปี เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า ซึ่งสมบัติของชาติจำนวนมากมายเหล่านี้นับวันยิ่งถูกทอดทิ้งอยู่ตามวัดร้าง ต่างๆ ในเมืองพะเยา เพื่อไม่ให้สูญหายที่แห่งนี้จึงได้กลายเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุรวมถึงเป็น แหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมเมืองพะเยาอีกแห่งหนึ่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวมาศึกษา และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา ซึ่งมีการจัดแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุกว่า 10,000 ชิ้น ในวัดลี รวมถึงวัตถุโบราณที่มีค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยา ให้ได้เยี่ยมชม โดยเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี) โทร. 0-5443-1835 หรือ 08-9636-7194 ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

บูชาเหรียญที่ระลึก พระเครื่อง วัตถุมงคลหลวงปู่ดุลย์ อตุโล

บูชาเหรียญที่ระลึก พระเครื่อง วัตถุมงคล หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
น.พ.ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับปรุงทัศนียภาพรอบสระโบราณภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้เป็นพุทธอุทยานสระโบราณ จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดสร้างพุทธสถานเพื่อประดิษฐานองค์พระพุทธรูป ขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว ไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจและที่สักการบูชาของลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์ พร้อมจัดสร้างพระกริ่งจอมสุรินทร์ รูปหลวงปู่ดุลย์ อตุโล หรือพระราชวุฒาจารย์ พระเกจิชื่อดัง และเหรียญที่ระลึกไว้ให้เช่าบูชา รายได้จะนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับปรุงทัศนียภาพสระโบราณ และร่วมสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตึกอายุรกรรม และตึกอุบัติเหตุที่กำลังก่อสร้างใหม่ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร. 0-4451-1030 โทรสาร 0-4451-4127 ในเวลาราชการ ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Monday, March 9, 2009

ประกวดพระเครื่อง กำแพงเพชร

"อบจ.กำแพงเพชร"ชวนร่วมมหกรรมใหญ่ ประกวดพระเครื่อง-พระบูชา

นายจุลพันธ์ ทับทิม นายกองค์การบริหารจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า องค์การบริหารจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมพระเครื่องเมืองกำแพงเพชร จัดงานมหกรรมการประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการอนุรักษ์พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งกรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก ให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักและเป็นการเช่าซื้อ แลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ที่นิยมในการสะสมพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดต่างๆ

โดยจะมีการจัดประกวดพระเครื่องขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวนครชากังราว ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในหลายครั้งที่จังหวัดกำแพงเพชรถูกเชิญไปร่วมงานประกวดพระเครื่องในต่าง จังหวัด ได้ถูกไถ่ถามว่าจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองแห่งกรุพระเครื่องที่โด่งดังมาก มายหลากหลายชนิด โดยเฉพาะพระซุ้มกอ พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน พระเครื่องที่เป็นที่นิยมในหมู่นักเลงพระ และยังเป็นหนึ่งใน 5 ของพระชุดเบญจภาคี เหตุใดจึงไม่จัดมหกรรมพระเครื่องขึ้นบ้าง ดังนั้นจึงนำเรื่องดังกล่าวมาปรึกษาหารือกันภายในชมรมพระเครื่อง และเซียนพระชื่อดัง อาทิ เทพ กำแพง หรือนายสุเทพ จิรวัฒน์สุนทร เซียนพระชื่อดังระดับประเทศที่เป็นคนกำแพงเพชร และสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ดังนั้นจึงได้มีมติให้มีการจัดงานมหกรรมการประกวดพระขึ้น

ประกวดพระเครื่อง ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552 จะมีการจัดประกวดพระเครื่องขึ้น ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวนครชากังราว ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เริ่มรับพระเข้าประกวด แยกเป็นเช่น พระบูชาจังหวัดกำแพงเพชร และทั่วไป พระเบญจภาคี พระเนื้อผงยอดนิยม และทั่วไป พระเนื้อดินยอดนิยมและทั่วไป พระกริ่ง รูปหล่อ ยอดนิยมและทั่วไป เหรียญพระพุทธ คณาจารย์ต่างๆ พระปิดตา มหาอุตม์ เครื่องราง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยจะคิดอัตราค่าบำรุงในการส่งประกวดพระชุดต่างๆ องค์ละ 300 บาท และ 200 บาท ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อเป็นการ อนุรักษ์หนึ่งในของดีเมืองกำแพงและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการ ท่องเที่ยวอีกทางเลือกหนึ่ง คาดว่าน่าจะมีแผงพระที่เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,500 แผง

งานประจำปี วัดบางสมัคร

งานประจำปีวัดบางสมัคร อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม


วัดบางสมัครเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต.บางสมัคร อ. บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มสร้างแต่เมื่อใด ใครเป็นผู้ถวายที่ดิน ไม่มีหลักฐานปรากฏ ไม่มีผู้ใดทำประวัติวัดไว้อย่างชัดเจน แต่พอจะมีหลักฐานได้จาก

หนังสือพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีขาล อัฏฐศก จุลศัก ราช 1228 ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2409 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สันนิษฐานว่าวัดคงจะสร้างมาก่อนได้รับพระราช ทานวิสุงคามสีมาหลายปีก่อนหน้านี้ เนื้อที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาไม่ได้แจ้งไว้ว่ามีขนาดกว้างยาวเท่าไร หนังสือพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นเขียนด้วยหมึก กระดาษคล้ายกระดาษว่าว ฝีมือโบราณ ตัวหนังสือยาวเอน สมํ่าเสมอแต่อ่านไม่ค่อยชัด ในหนังสือนั้นว่า "สารตรา ท่านเจ้าพระยาศรีธรรมราชเดชพติอำมาตยานุชิตพิพทรัตนราชโกษาธิบดีอภัยพิริย ปรากรมพาหุ ให้มาแก่พระยาสมุทรบุรานุรักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรปราการ ที่กว้างยาว แจ้งอยู่ในใบบอกนั้นแล้ว ได้ให้นำใบบอกขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทาบใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทแล้ว ทรงยินดีอนุโมทนา แล้วมีพระราชโองการตรัสเหนือเกล้าเหนือกระ หม่อม ให้เจ้าพนักงานกรมอาลักษ์ เขียนอักษรแล้วทรงพระราชหัถเลขาประทับพระราชลัญจกร ทรงพระราชอุทิศที่นั้นเป็นที่วิสุงคามสีมา โดยยาว โดยกว้าง ตามใบบอกเข้าไปนั้น ได้ส่งพระราชหัถเลขาประทับพระราชลัญจกร เข้าผนึกมาด้วย และให้ผู้ว่าราชการเมืองกรมการ ไปปักกำหนดที่ให้ตามประสงค์ ซึ่งพระราชอุทิศที่นั้น ถ้าผูกพัธสีมาแล้วเมื่อใดให้บอกถวายพระราชกุศลเข้าไป สารตราให้มา ณ วันอังคาร เดือนเจ็ดขึ้นแปดคํ่า จุลศักราช พันสองร้อยยี่สิบแปด ปีขาลอัฏฐศก ครั้งนั้นอำเภอบางปะกงขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ"

"วัดบางสมัคร" ปัจจุบันมีที่ตั้งวัดประมาณ 28 ไร่เศษ เสนาสนะต่างๆ มีครบบริบูรณ์ อุโบสถหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามเวลา เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้รื้อไปทำเป็นวิหารและได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ วางศิลาฤกษ์ตั้งแต่พ.ศ.2515 แล้วก่อเสร็จในปี พ.ศ.2527 ร่วมการก่อสร้างทั้งหมดเป็นเวลา 12 ปี สิ้นค่าก่อสร้างไปทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 17 ล้านบาท และจัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตในปี พ.ศ.2528 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตอำเภอบางปะกง

พระมงคลสุทธิคุณส่วนเสนาสนะที่มีอยู่ในวัด มีศาลาฌาปนกิจ 4 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ 2 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง วิหารคด 2 หลัง วิหารหลวงพ่อดิษฐ์ 1 หลัง วิหารพระครูเมธีธรรมโฆสิต หลวงพ่อมหาจอม 1 หลัง ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาส และยังมีวิหารหลวงปู่ปาน 1 หลัง มณฑปรอยพระพุทธ บาทจำลอง 1 หลัง กุฏิทรงไทยจำนวน 8 หลัง หอสวดมนต์ 2 ชั้น 1 หลัง หอกลองระฆัง 1 หลัง กำแพงแก้วรอบอุโบสถ โรงเรียนปริยัติธรรม 1 หลัง ศาลาพักร้อน 3 หลัง เมรุ 1 หลัง วิหารเจ้าแม่กวนอิม 1 หลัง และกุฏิอีกจำนวน 20 ห้อง

ลำดับเจ้าอาวาสของวัดบางสมัคร 1.หลวงพ่อดิษฐ์ พรหมสโร 2.พระอาจารย์แฉ่ 3.พระอาจารย์ดัน 4.พระครูเมธีธรรมโฆษิต (หลวงพ่อจอม)
หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร


5.หลวงพ่อฟู เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.2505 จนถึงปัจจุบันพระมงคลสุทธิคุณ หรือหลวงพ่อฟู อายุ 87 ปี พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ท่านเป็นพระสุปฏิปันโน ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา เชี่ยวชาญงานด้านนวกรรม เข้มขลังพุทธาคม ซึ่งสืบทอดพุทธาคมจากครูบาอาจารย์ที่โด่งดังหลายรูป เช่น หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว (ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์) หลวงพ่อบุญมา วัดอุทยานนที จ.ชลบุรี หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกะเฌอ จ.ชลบุรี หลวงพ่อเม็ด วัดบึงกระจับ จ.ฉะเชิงเทรา

คณะสงฆ์วัดบางสมัคร และคณะกรรมการวัดบางสมัคร ได้กำหนดจัดงานประจำปี 2552 ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2552 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และหารายได้บูรณะเสนาสนะภายในวัด ภายในงานเปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปนมัสการปิดทองหลวงพ่อโสธร รอยพระพุทธบาทหลวงปู่ปาน คลองด่าน, หลวงพ่อดิษฐ์, หลวงพ่อจอม อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสมัคร ตักบาตรพระประจำวันเกิด บูชาวัตถุมงคล หลวงพ่อฟู ท้าวเวสสุวัณ เหรียญแซยิด 87 ปี ปลัดขิกสามเกลอ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสังฆทาน และมีสอยดาวการกุศลลุ้นรางวัลมากมาย อาทิ ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และรางวัลอีกมากมาย มหรสพสมโภชแบบฉบับงานวัดโบราณชมฟรีตลอดงาน อาทิ ดนตรี ลิเก ภาพยนต์ ชมสินค้าออกร้านนานาชนิดขอเชิญสาธุชนศิษยานุศิษย์ร่วมงาน ประจำปีของ วัดบางสมัครโดยพร้อมเพรียงกัน ติดต่อสอบถามได้ที่พระครูสมุห์มนต์ชัย สารโท โทร.0-3884-0528

Friday, March 6, 2009

ลงนะหน้าทอง วัดไผ่ล้อม

ลงนะหน้าทอง วัดไผ่ล้อม นมัสการ"หลวงพี่นำฝน"-รอลงนะหน้าทอง กำหนดเริ่มเดือนพฤษภาคม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ทายาทพุทธาคมศิษย์เอกหลวงพ่อพูล อัตตะรักโข สุดยอดอมตะเถราจารย์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ขณะนี้มีญาติโยมจำนวนมากแห่มารอที่วัด บ้างก็ถามกันเข้ามามากว่าเมื่อไรอาตมาจะทำพิธีลงนะหน้าทอง ซึ่งอาตมาก็ได้ตอบไปว่าขอให้ญาติโยมใจเย็นสักนิด เนื่องเพราะการลงนะหน้าทองเป็นพิธีที่ละเอียดอ่อน ผู้ลงและผู้ให้ลงต้องมีสมาธิที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย และตั้งแต่วันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2552 ซึ่งถือเป็นวันไหว้ครูประจำปีของวัดไผ่ล้อมนับเป็นวันที่สำคัญ และหลังจากวันนี้เป็นต้นไป อาตมาจะเริ่มทำพิธีลงนะหน้าทองให้แก่บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาที่วัดไผ่ล้อม โดยถือเอาฤกษ์ในทุกวันจันทร์ เป็นวันเริ่มแรกของการลงนะหน้าทอง มหาเสน่ห์ มหามงคล ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อัตตะรักโข ท่านได้ดำริสอนไว้เสมอว่า ในทุกวันจันทร์ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชีวิตมนุษย์ เป็นวันที่มีฤกษ์ที่ดีงาม จะทำอะไรก็แล้วแต่จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และถือเป็นการเริ่มในการกระทำความดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นการอธิษฐาน ขอพรสร้างขวัญและกำลังใจ ในการมุ่งมั่นทำความดีเพื่อธุรกิจการงานก้าวหน้าพัฒนาไปไกล โดยอาตมาจะใช้น้ำมันจันทน์ที่มีกลิ่นหอมและเป็นน้ำมันเสกเก่าแก่ของหลวงพ่อ พูล โดยกำหนดลงสามจุด คือ มือซ้ายใช้ทอง 1 แผ่น มือขวาใช้ทองอีก 1 แผ่น ส่วนตรงหน้าผากใช้ทอง 3 แผ่น รวมทั้งหมด 5 แผ่น ระหว่างที่ลงจะต้องสวดคาถาพุทธบูชาและท่องนะโมทุกครั้ง

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์กล่าวอีกว่า โดยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสสวยงาม ญาติโยมจะเริ่มต้นทำสิ่งใดในวันนี้ ก็จะมีแต่ความร่ำรวยตลอดปีดีตลอดไป เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีแต่คนรักคนเมตตา ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเจือจานตลอดเวลา ที่สำคัญญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนที่เดินทางมาลงนะหน้าทองตำรับหลวงพ่อพู ลที่วัดไผ่ล้อม โดยการลงนะหน้าทองพิธีนี้จะลงที่หน้าผาก ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญของใบหน้าคน เป็นด่านแรกของชีวิต เป็นจุดสำคัญของร่างกาย ที่ใครก็มองเห็นเป็นอันดับแรก ทุกวันจันทร์หลังวันวิสาขบูชาปีนี้ ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าเป็นต้นไป มาลงนะหน้าทองตำรับหลวงพ่อพูลได้ที่วัดไผ่ล้อม รับรองจะมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตอย่างแน่นอน สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดไผ่ล้อมโทร. 0-3425-0077-9, 08-9888-5333
ที่มา... ข่าวสดรายวัน

ถวายปริญญาเอก แด่"พระเทพภาวนาวิกรม"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายปริญญาเอก แด่"พระเทพภาวนาวิกรม"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพิธีมอบครุยวิทยฐานะบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2552 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยมอบครุยวิทยฐานะบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขานวัตกรรมการบริหารจัดการ ศึกษา ให้แก่พระเทพภาวนาวิกรม (ธงชัย ธัมมธโช ป.ธ.6) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร พระนักวิปัสสนาจารย์ และพระนักจัดการศึกษาชื่อดัง

นายช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยา ลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยว่า พระเทพภาวนาวิกรมได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ด้วยการสร้างนวัตกรรมในการบริหารการศึกษาและศาสนาจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สร้างความร่วมมือระหว่างมูลนิธิร่มฉัตรกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ในการจัดโครงการเพชรยอดมงกุฎ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยการศึกษาของชาติและช่วยเหลือสังคมจนเป็นที่ ประจักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา จึงเห็นสมควรให้เข้ารับพระราชทานปริญญาดังกล่าว และถือเป็นด๊อกเตอร์คนแรกของสาขานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา

สำหรับ พระเทพภาวนาวิกรม มีนามเดิม นายธงชัย เอี่ยมสะอาด เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2496 ที่บ้านแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี เป็นบุตรของนายสนม-นางสำรอง เอี่ยมสะอาด บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2510 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ ป.ธ.7) เป็นพระบรรพชาจารย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ

ที่มา...ข่าวสดรายวัน

อบรมพระด้านสุขภาพจิต

อบรมพระด้านสุขภาพจิต บทบาทของพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพจิตประชาชน

นายไชยยศ ธงไชย ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์ด้านสุขภาพจิต ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยหลากหลายปัญหา ที่เกิดจากสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม จนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยก่อให้เกิดภาวะความเครียดทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิต และการจัดการกับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ดังนั้น พระสงฆ์ซึ่งถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนในทุกชุมชน และเป็นผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาในการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างเหมาะสม เมื่อเกิดความเดือดร้อน หรือเป็นทุกข์ ด้วยการอบรม กล่อมเกลาจิตใจ และปลูกจิตสำนึก หรือด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังสามารถเป็นผู้สร้างเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตของประชาชน ด้วยการสอดแทรกการดูแลสุขภาพจิตในพระธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชน จากการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทั้งภายในวัดและสถานที่ต่างๆ อย่างผู้มีความรู้เรื่องสุขภาพจิตที่ดี สำหรับการถวายความรู้ด้านสุขภาพจิตดังกล่าวนั้น มีพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ในจังหวัดตรังเข้าร่วมจำนวน 100 รูป โดยรับฟังคำบรรยายพร้อมการสาธิต จากวิทยากรด้านจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตจังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายอานนท์ มนัสวานิช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งได้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพจิตประชาชน
ที่มา...ข่าวสดรายวัน

Tuesday, March 3, 2009

"วัดหัวถนนเหนือ" บูรณะโบสถ์เก่า-หลวงพ่อเดิม

แหล่งธรรม"วัดหัวถนนเหนือ" บูรณะโบสถ์เก่า-หลวงพ่อเดิม

สดจากหน้าพระ
ชาติชาย เกียรติพิริยะวัดหัวถนนเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านหัวถนนเหนือ ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันมี "พระอธิการสมคิด จันทสโร" อายุ 45 ปี 21 พรรษา มีพื้นที่ 20 ไร่ ติดกับถนนสายนคร สวรรค์-ท่าตะโก เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมานาน ถาวร วัตถุที่สำคัญของวัดในอดีตคือ พระอุโบสถเก่าและศาลาทรงไทย สร้างด้วยไม้มะค่าแต้ที่หลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นคร สวรรค์ สร้างไว้ เมื่อครั้งที่เดินทางมาพักอยู่ที่วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดหัวถนนเหนือ หลวง พ่อเดิม ได้สร้างรูปหล่อโบราณของท่านที่วัดหนองหลวง ซึ่งเป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่อง ปัจจุบันมีมูลค่านับแสนบาท เพราะมีปาฏิหาริย์มาก มาย เป็นที่ต้องการของนักนิยมวัตถุมงคลต่อมาศาลาไม้อยู่ในสภาพทรุดโทรม ทางอดีตเจ้าอาวาสได้ทำการบวงสรวงเพื่อรื้อถอนศาลาทรงไทยและนิมนต์ "หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้" ซึ่งเป็น ศิษย์พุทธาคมของหลวงพ่อเดิมรูปหนึ่งมาทำการสวดถอนเสมาโบสถ์เก่า พร้อมทั้งสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้น โดยแต่เดิมนั้นโบสถ์เก่าที่หลวงพ่อเดิมสร้างไว้ได้แค่เพียงผนังรอบทั้ง 4 ด้าน ส่วนเครื่องบนยังก่อสร้างไม่เสร็จ ซึ่งทางวัดได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต

โบสถ์เก่านี้เคยใช้เป็นที่บรรพชา อุปสมบท ซึ่งหลวงพ่อเดิมเองก็ยังเคยมาเป็นพระอุปัชฌาย์ หากเป็นช่วงหน้าฝนก็จะใช้แฝกมุงหลังคาประกอบ พิธีอุปสมบท โดยหลังจากประกอบพิธีสวดถอนเสมาแล้ว พระอุโบสถเก่าก็ยังคงอยู่ที่เดิมโดยไม่มีใครกล้าที่จะรื้อถอน หลังพิธีสวดถอนเสมาหลวงพ่อฮวดก็เพียงแค่ใช้ค้อนเคาะที่ผนังโบสถ์เป็นพิธี เท่านั้น ท่านบอกว่าหลวงพ่อเดิมเป็นครูบาอาจารย์ท่าน หลวงพ่อเดิมท่านสร้างไว้ ตัวหลวงพ่อฮวดเองจะไปรื้อโบสถ์ไม่ได้หรอก สำหรับลูกนิมิตที่ถูกขุดขึ้นมาพบว่าเป็นก้อนหินที่มีสัณฐานมน ไม่กลมไม่เหมือนลูกนิมิตทั่วไป ทางวัดจึงได้เก็บไว้ในโบสถ์เก่าให้ประชาชนได้บูชา หลังจากทางวัดได้รื้อถอนศาลาทรงไทยแล้ว ได้นำเสาศาลาซึ่งเป็นไม้มะค่าแต้มาสร้างศาลา 8 ทิศ เพื่อประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมที่แกะสลักจากหินทราย

ส่วนหนึ่งทางวัดและคณะกรรมการวัดได้ประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อขออนุญาตหลวงพ่อเดิมนำไม้มาทำวัตถุมงคล ทั้งยังได้นำแท่งเหล็กที่ยื่นออกมาจากตัวโบสถ์เพื่อรอการสร้างต่อเติมตัดออก มาทำเป็นมีดหมอ และนำผงตะไบเหล็ก ผงตะไบเสาไม้มะค่าแต้มาผสมอุดที่ใต้ฐานรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้อโลหะรมดำสำหรับวัตถุมงคลที่ทางวัดสร้างขึ้นโดยอธิษฐานจิตขออำนาจบุญบารมีหลวงพ่อเดิม และออกจำหน่ายให้ประชาชนเช่าบูชาเพื่อหารายได้นำมาบูรณะโบสถ์เก่าเพื่อทำ เป็นวิหารประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเดิม เขียนภาพประวัติหลวงพ่อเดิม ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามากราบไหว้บูชาเยี่ยมชม วัตถุมงคลมีหลายรายการได้แก่ รูปหล่อเนื้อโลหะ ผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิม ตะกรุดทำจากเสาไม้มะค่าแต้ ตะกรุดทำจากเหล็กปลอกรัดเสาโบสถ์ รูปหล่อไม้แกะจากไม้มะค่าเสาศาลา สิงห์ไม้แกะ พระปิดตาไม้แกะ นางกวักไม้แกะ สมเด็จไม้แกะ มีดหมอด้ามไม้ ฝักไม้มะค่า ใบมีดเป็นเหล็กเสาโบสถ์ปัจจุบันทางวัดกำลังทำการบูรณะโบสถ์เก่าของหลวงพ่อเดิม ในวงเงินงบประมาณ 1.3 ล้านบาท โดยทำการก่อสร้างเสาปูนขึ้นมาใหม่เรียงรายรอบโบสถ์เก่า แล้วจะทำเป็นหลังคาครอบโบสถ์ไว้โดยคงสภาพเดิมของโบสถ์เก่าไว้ ภายในโบสถ์เก่าจะทำการเขียนภาพประวัติของหลวงพ่อเดิม และที่หน้าบันวิหารจะทำภาพนูนต่ำของหลวงพ่อเดิมเป็นภาพหน้ายิ้ม เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา

สำหรับผู้ที่สนใจบูชาวัตถุมงคลที่ทางวัดสร้างขึ้น เพื่อร่วมบูรณะโบสถ์เก่าของหลวงพ่อเดิม ให้ติดต่อโดยตรงที่วัดหัวถนนเหนือ เพราะทางวัดไม่สะดวกที่จะจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจัดตั้งตู้ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลที่ศาลาแปดเหลี่ยม สามารถเดินทางไปที่วัดได้ตามเส้นทางสายนครสวรรค์-ท่าตะโก ระยะทาง 37 ก.ม. หากมาจากทางกรุงเทพฯ ให้แยกเข้าถนนสายอินทร์บุรี-เขาทราย เมื่อถึงบริเวณสี่แยกให้เลี้ยวขวาตรงตามทางสายไพศาลี-ท่าตะโก-นครสวรรค์ ผ่านตลาดท่าตะโก ระยะทางประมาณ 18 ก.ม.ก็ถึงวัดหัวถนนเหนือ
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน

เททองรูปเหมือน4บูรพาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

เททองรูปเหมือน4บูรพาจารย์-ทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างพระบรมธาตุฯด้วย พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิก ชนผู้มีจิตศรัทธากำลังดำเนินการก่อสร้าง "พระบรมธาตุ ธรรมเจดีย์" เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นเจดีย์แห่งพระบูรพาจารย์ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1.พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ 2.พระระเบียง พระเจดีย์ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก 3.ศาลามงคลธรรม

พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานปูชนียวัตถุมหามงคล ได้แก่ 1.ปลียอดฉัตรทองคำและยอดพระเจดีย์สแตนเลส ชั้นที่ 1 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2.ยอดระฆังคว่ำ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก 3.ห้องโถงชั้นที่ 1 ประดิษฐานพระพุทธเมตตาธรรมเจดีย์ (พระพุทธเมตตาจำลอง หน้าตัก 50 นิ้ว) ภายในพระเกศประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จัดแสดงอัฐบริขาร รูปเหมือน ชีวประวัติ คติธรรม ของพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) และพระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป) 4.ห้องโถงชั้นที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธมหามณีศรีรัตนอุดมญาณโมลี (พระแก้วมรกตจำลอง หน้าตัก 39 นิ้ว) ภายในพระเกศประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รูปเหมือน ชีวประวัติ คติธรรม ของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 1 ภาพแสดงเรื่องราวปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน

5.ห้องโถงชั้นที่ 3 ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุอรหันตสาวก โดยเฉพาะบูรพาจารย์แห่งพระธุดงคกรรมฐาน อาทิ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต และศิษยานุศิษย์องค์สำคัญๆ ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งในวงศ์พระกรรมฐาน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 8 ภาพแสดงเรื่องราวสังเวชนียสถานทั้ง 4 และพระพุทธรูปสำคัญ 4 ปาง 2.พระระเบียงพระเจดีย์ จำนวน 2 หลัง ได้แก่ พระระเบียงพระเจดีย์ด้านทิศตะวันออก นามว่า พระระเบียงพัชรกิติยาภา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในวาระอันเป็นมงคลที่ได้เสด็จมารับราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี และเพื่อจัดแสดงประวัติวัดโพธิสมภรณ์ ประวัติการสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ และเป็นสำนักงานพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ พระระเบียงพระเจดีย์ด้านทิศตะวันตก นามว่า พระระเบียง 98 ปี หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป เพื่อประดิษฐานรูปเหมือน ชีวประวัติย่อ คติธรรม พระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐาน จำนวน 17 องค์ 3.ศาลามงคลธรรม ตั้งอยู่บริเวณมุมทั้ง 4 ของพระเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานชีวประวัติย่อ คติธรรม และรูปเหมือนพระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐาน 4 องค์

ปัจจุบันงานโครงสร้างพระเจดีย์แล้วเสร็จสมบูรณ์ งานสถาปัตยกรรมตกแต่งพระเจดีย์แล้วเสร็จประมาณ 85% และกำลังก่อสร้างพระระเบียงพระเจดีย์ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก รวมทั้งงานหล่อรูปเหมือนพระบูรพาจารย์ด้วยทองสัมฤทธิ์อีก 4 องค์ ต้องใช้งบก่อสร้างอีกประมาณ 4 ล้านบาท คาดจะแล้วเสร็จกลางปี พ.ศ.2552 ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินหรือวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่ศาลาจารึกนามผู้บริจาค ณ พระบรม ธาตุธรรมเจดีย์ ในวันเสาร์ที่ 7 มี.ค.52 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4) เวลา 15.00 น. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทำบุญเททองหล่อรูปเหมือนพระ บูรพาจารย์ด้วยทองสัมฤทธิ์ 4 องค์ ได้แก่ 1.หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล 2.หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 3.หลวงปู่หลุย จันทสาโร 4.หลวงปู่ขาว อนาลโย เพื่อประดิษฐานในพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ ที่โรงหล่อพระ ก.ม.75 ถนนมาลัยแมน (จากสามแยกมาลัยแมน 14 ก.ม.) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ผู้มีจิตศรัทธาจะไปร่วมพิธีสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ โทร. 08-6307-0640, 0-3429-1404 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 08-4955-3285, 08-1804-5194 จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุ ธรรมเจดีย์ตามกำลังศรัทธาได้ที่กุฏิพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชี "พระอุดมญาณโมลี (เพื่อพระบรมธาตุธรรมเจดีย์)" ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 401-0-54134-2 ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 000-0-03117-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 038-2-97912-9 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 151-2-50823-8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 08-4955-3285, 08-1974-5947, 0-4222-1375 โทรสาร 0-4224-0160 หรือ www. Dhamjedee.com
ทีมา...หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน