Wednesday, March 11, 2009

พระสังฆาธิการ เป็นพระอุปัชฌาย์รุ่นใหม่ 265 รูป

รายชื่อพระสังฆาธิการ 265 พระอุปัชฌาย์รุ่นใหม่

คณะสงฆ์ได้มีการแต่งตั้ง พระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์ใหม่ทั่วประเทศ รุ่นที่ 44 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 265 รูป ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1.พระมงคลสิทธิญาณ วัดภคินีนาถ กรุงเทพฯ อุปัชฌาย์เก่า, วิสามัญ 2.พระราชรัตนรังษี วัดมหาธาตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ วิสามัญ 3.พระราชปัญญารังสี สุวีโร วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ วิสามัญ 4.พระปริยัติกวี วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ วิสามัญ 5.พระศรีธรรมเมธี วัดหิรัญรูจี กรุงเทพฯ วิสามัญ 6.พระพิพิธพัฒนาทร วัดปริวาศ กรุงเทพฯ 7.พระครูวิมลธรรมธาดา วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ วิสามัญ 8.พระมหาชานนท์ วัดบุญศรีมุนีกรณ์ กรุงเทพฯ 9.พระครูสีลวิมลรัตน์ วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ 10.พระครูวิธานอมรกิจ วัดอมรินทราราม กรุงเทพฯ วิสามัญ11.พระครูสถิตบุญวัฒน์ วัดด่าน กรุงเทพฯ 12.พระครูสิริสุวรรณคุณ วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ วิสามัญ 13.พระครูมงคลธรรมวิเทศ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ วิสามัญ 14.พระครูวรกิตติโสภณ วัดนาคปรก กรุงเทพฯ 15.พระครูพิสณฑ์นวการ วัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี วิสามัญ 16.พระครูสุธีกิตติวัฒน์ วัดสมรโกฏิ จ.นนทบุรี 17.พระครูสุพลวุฒิกร วัดโตนด จ.นนทบุรี 18.พระสมุห์โสภณ สัจจปาโล วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี 19.พระครูสุทธิกิจโกศล วัดอินทาราม จ.นนทบุรี 20.พระมหาสกรัตน กิตติโก วัดอุบลวนาราม จ.นนทบุรี 21.พระครูกิตติวิริยาภรณ์ วัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรี 22.พระครูโอภาสกิจจานุยุต วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี 23.พระปลัดสุรพล อติภัทโท วัดบ่อเงิน จ.ปทุมธานี 24.พระครูธัญรัตนากร วัดขุมแก้ว จ.ปทุมธานี 25.พระครูวิสิฐธรรมรส วัดโปรดเกศเชษฐาราม จ.สมุทรปราการ วิสามัญ 26.พระครูสิริธรรมธาดา วัดไพชยนต์พลเสพฯ จ.สมุทรปราการ วิสามัญ 27.พระสมุห์สุรชัย อัสสโว วัดหนองแห้ว จ.พระนครศรีอยุธยา 28.พระครูเกษมวุฒิกร กันตสีโล วัดลาดระโหง จ.พระนครศรีอยุธยา 29.พระปลัดสมบูรณ์ มหาวีโร วัดม่วง จ.พระนครศรีอยุธยา 30.พระครูพิบูลรัตนากร วัดบันไดช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา 31.พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน วัดพะยอม จ.พระนครศรีอยุธยา 32.พระครูโสภณปทุมากร วัดหนองบัว จ.พระนครศรีอยุธยา 33.พระครูเวฬุวันพัฒนาทร วัดไผ่โสมนรินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 34.พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์ วัดสามวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา 35.พระครูกิตติปัญญาวัฒน์ วัดนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 36.พระครูสิริวุฒิกิจ วัดสามโก้ จ.อ่างทอง 37.พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง จ.สระบุรี 38.เจ้าอธิการสวง กิตติสาโร วัดเขาพระ จ.ลพบุรี 39.เจ้าอธิการสุมน รุจิราโภ วัดเขาน้อยสามัคคีธรรม จ.ลพบุรี 40.พระครูชัยธรรมาภรณ์ วัดไผ่ล้อม จ.ชัยนาท 41.พระครูอุทัยธรรมรัตน์ วัดหนองไผ่แบน จ.อุทัยธานี 42.พระครูอุทัยสุทธิคุณ วัดทัพคล้าย จ.อุทัยธานี 43.พระครูอุทิตวิริยากร วัดปางไม้ไผ่ จ.อุทัยธานี 44.พระครูโสภณวราภรณ์ วัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ วิสามัญ 45.พระมหาประยุทธ์ ฐิตปุญโญ วัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์ วิสามัญ 46.พระครูนิทานกิจจานุยุต วัดหนองกลับ จ.นครสวรรค์ 47.พระครูนิทัศน์ธรรมโกวิท วัดถ้ำผาสุกใจ จ.นครสวรรค์48.พระครูนิทัศน์กิจจาทร วัดหนองสีนวล จ.นครสวรรค์ 49.พระครูนิติภัทรธรรม วัดยางโทน จ.นครสวรรค์ 50.พระครูนิเทศภัทรคุณ วัดท่าซุด จ.นครสวรรค์

51.พระครูนิเวศน์คุณากร วัดหนองพิกุล จ.นครสวรรค์ 52.พระครูนิคมพัฒนสิทธิ์ วัดหนองไผ่ จ.นครสวรรค์ 53.พระครูนิวิฐปรากรม วัดประจันตคีรี จ.นครสวรรค์ 54.เจ้าอธิการสมยศ สุเมโธ วัดประชาสามัคคี จ.นครสวรรค์ 55.พระมหาน้อม นมการี วัดก้องประชาราษฎร์ จ.กำแพงเพชร 56.พระครูพิพิธวชิราทร วัดหนองกระทุ่ม จ.กำแพงเพชร 57.พระครูอดุลวชิราทร วัดหงษ์ทอง จ.กำแพงเพชร 58.พระครูสิทธิวชิรธรรม วัดน้อยวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร 59.เจ้าอธิการนิกร โรจนธัมโม วัดหนองกระทุ่มใหม่ จ.กำแพงเพชร 60.พระปลัดสวัสดิ์ วราสโภ วัดบางเพียรวิลัยรัตน์ จ.พิจิตร 61.พระปลัดสง่า รตนวัณโณ วัดเทวประสารท จ.พิจิตร 62.พระมหาธัญพิสิษฐ์ เตชธโร วัดโพธิ์ทอง จ.พิจิตร 63.พระครูภาวนาธิมุต วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม จ.พิจิตร 64.พระครูศรีปริยัติวิธูร วัดกำแพงดิน จ.พิจิตร 65.พระครูวิธูรธรรมวิมล วัดหนองหลวง จ.พิจิตร 66.พระครูวิบูลสิทธิการ วัดคลองเจริญ จ.พิจิตร 67.พระครูรัตนพัชโรภาส วัดศรีรัตนวนาราม จ.เพชรบูรณ์ 68.เจ้าอธิการบุญช่วย ทีปธัมโม วัดบุ่งคล้า จ.เพชรบูรณ์ 69.เจ้าอธิการคำพงษ์ นาควโร วัดพุเตยประสิทธิ์ จ.เพชรบูรณ์ 70.พระครูอดุลสุตวัฒน์ วัดเขาปรัง จ.พิษณุโลก 71.เจ้าอธิการเจริญ กิตติคุโณ วัดกรับพวงเหนือ จ.พิษณุโลก 72.พระใบฎีกาสุภี อธิปัญโญ วัดสามัคคีธรรม จ.พิษณุโลก 73.พระครูวิมลธรรมรักขิต วัดวังทองวราราม จ.พิษณุโลก 74.พระครูวรคุณประยุต วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย 75.พระครูพิศาลสิริวัฒน์ วัดสวรรคาราม จ.สุโขทัย 76.พระครูโสภิตนันทคุณ วัดงิ้วงาม จ.อุตรดิตถ์ 77.พระครูอดุลจารุวรรณ วัดไชยมงคล จ.อุตรดิตถ์ 78.พระครูพิพัฒน์กิจจานุกิจ วัดสันป่าลาน จ.ลำปาง 79.พระครูอนุรักษ์ มนุญฺโญ วัดท่าล้อ จ.ลำปาง 80.พระครูสีหสุวรรณวิจิตร วัดปงคก จ.ลำปาง 81.พระครูเกษมวรกิจ วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย 82.พระครูภาวนานุวัตร วัดมงคลธรรมกายาราม จ.เชียงราย 83.พระครูปภัสร์จิตสังวร วัดถ้ำเสาหินพญานาค จ.เชียงราย 84.พระครูอุดมพัฒนสุนทร วัดแม่อ้อใน จ.เชียงราย 85.พระครูสิริวรนารถ วัดบุญเกิด จ.พะเยา 86.พระใบฎีกาสัมฤทธิ์ มหาปุญฺโญ วัดหนุนเหนือ จ.แพร่ 87.เจ้าอธิการเจริญ สุเมโธ วัดสันกลาง จ.น่าน 88.เจ้าอธิการสว่าง ถิรธัมโม วัดปางมอญ จ.น่าน 89.พระครูประจักษ์สังวรคุณ วัดอุโบสถ จ.เชียงใหม่ 90.พระครูปัญญาวิเชียร วัดแม่ริม จ.เชียงใหม่ 91.พระครูกัลยาณวัตรสุนทร วัดสันปูเลย จ.เชียงใหม่ 92.พระครูจิรธรรมประภัศร์ วัดแม่แตง จ.เชียงใหม่ 93.พระครูปัญญาดุสิตาภรณ์ วัดเหล่าก๋อง จ.เชียงใหม่ 94.พระครูธีรกิจโกศล วัดห้วยไคร้ จ.เชียงใหม่ 95.พระครูโสภณสีลาภรณ์ วัดป่างิ้ว จ.เชียงใหม่ 96.พระครูวิสาลธรรมานุยุต วัดมะกับตอง จ.เชียงใหม่ 97.พระครูทรัพย์ จันทรังสี วัดหนองอึ่ง จ.เชียงใหม่ 98.พระครูสังวรสิทธิโชติ วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่ 99.พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ วัดห้วยห้าง จ.ลำพูน 100.พระครูอนุกูลบุญกิจ วัดแม่หาร จ.แม่ฮ่องสอน

101.เจ้าอธิการบุญเหลี่ยม ปุญฺญมโน วัดดอนแก้วเชียงดา จ.อุดรธานี 102.พระครูสุวรรณโพธิสุนทร วัดโพธิ์สระ จ.อุดรธานี 103.พระครูพิทักษ์โพธิชัย วัดพิชัยพัฒนาราม จ.อุดรธานี 104.พระครูกิตติสิริวัฒน์ วัดศรีชมพู จ.อุดรธานี 105.เจ้าอธิการมงคล อธิปุญฺโญ วัดป่าเมืองพาน จ.อุดรธานี 106.พระมหาสมจิต กตปุญโญ วัดวิเศษสรรพคุณ จ.อุดรธานี 107.พระครูเทวธรรมาภิรม วัดรุกขาภิรมณ์ จ.หนองคาย 108.เจ้าอธิการชัยพฤกษ์ ฉันทโก วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย 109.พระครูอุดมธรรมวิสิฐ วัดราษฎร์ดำริ จ.หนองคาย 110.พระครูสุนทรสีลาจาร วัดดงเล้า จ.หนองคาย 111.พระครูภาวนาปัญญาสาร วัดสว่างมีชัย จ.หนองคาย 112.พระมหาไพฑูรย์ สิริธัมโม วัดสุวรรณาราม จ.หนองคาย 113.พระครูนิมิตธรรมานันท์ วัดสว่างวัฒนา จ.เลย 114.พระครูศรีรัตนาลังการ วัดโพนชัย จ.เลย 115.พระครูปริยัติวรการ วัดศรีบุญเรือง จ.เลย 116.พระครูสุทธิธรรมธาดา วัดศรีทอง จ.สกลนคร 117.พระใบฎีกาจันลี ธัมมรักขิโต วัดสอนประชาราม จ.สกลนคร 118.พระครูสุทธิปุญญาภิราม วัดอินทาราม จ.สกลนคร 119.พระครูวิชัยสารคุณ วัดนาเดื่อ จ.สกลนคร 120.พระครูปัญญาวิกรม วัดดงสวรรค์ จ.สกลนคร 121.พระครูประดิษฐ์วีรธรรม วัดประชาสามัคคี จ.สกลนคร 122.พระครูนิติสารสุนทร วัดโพธิ์ชัย จ.สกลนคร 123.พระครูศรีเมธากร วัดศรีษะแก้ว จ.หนองบัวลำภู 124.พระครูจิรธรรโมภาส วัดทุ่งสว่าง จ.หนองบัวลำภู 125.พระมหาบุญธรรม จักกธัมโม วัดกุดน้ำเที่ยง จ.ขอนแก่น 126.พระครูกิตติสาโรภาส วัดศรีสว่าง จ.ขอนแก่น 127.พระครูพิมลปัญญาสาร วัดอัมพวัน จ.ขอนแก่น 128.พระครูปริยัติรัตโนภาส วัดสระโอภาวาส จ.ขอนแก่น 129.พระครูสถิตปุญญสาร วัดตลาดหนองเรือ จ.ขอนแก่น 130.พระครูสุตธรรมานุกูล วัดนายมวราราม จ.ขอนแก่น 131.พระครูสุนทรกิจจาภิบาล วัดป่าคีรีบรรพต จ.มหาสารคาม 132.พระครูบวรธรรมปคุณ วัดหนองหูลิง จ.มหาสารคาม 133.เจ้าอธิการเหมือน สันตจิตโต วัดชัยศรี จ.มหาสารคาม 134.พระครูสันติปัญญาคุณ วัดป่าเรไร จ.ร้อยเอ็ด 135.พระครูรัตนปภากร วัดหนองคูคำ จ.ร้อยเอ็ด 136.พระครูสุมณฑ์จันโทภาส วัดศรีจันทราราม จ.ร้อยเอ็ด 137.พระครูอรุณธรรโมภาส วัดแสงอรุณราษฎร์ จ.ร้อยเอ็ด 138.พระครูดิตถธรรมานุกูล วัดท่าม่วง จ.ร้อยเอ็ด 139.พระครูไพโรจน์ธรรมประยุต วัดสระกุดน้ำใส จ.ร้อยเอ็ด 140.พระครูมุจลินทร์บุญญารักษ์ วัดแจ้งมุจรินทร์ จ.ร้อยเอ็ด 141.พระครูประโชติฐิติคุณ วัดหนองหิน จ.ร้อยเอ็ด 142.เจ้าอธิการจรูญ อนาวิโล วัดโพธิ์รังสี จ.ร้อยเอ็ด 143.พระครูสุธรรมรัตโนดม วัดดอนแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 144.พระมหาลันดอน สุทธจิตโต วัดบูรพา จ.ร้อยเอ็ด 145.พระครูสิทธิชยานุรักษ์ วัดสิทธิไชยาราม จ.กาฬสินธุ์ 146.พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย วัดป่านาคำ จ.กาฬสินธุ์ 147.พระครูสุนทรจันโทภาส วัดกุดปลาค้าว จ.กาฬสินธุ์ 148.พระครูสุตประภากร วัดหนองแวงใต้ จ.กาฬสินธุ์ 149.พระครูถิรธรรมสิริ วัดศรีประดู่ จ.อุบลราชธานี 150.พระครูสิริสุตวิมล วัดมงคลโกวิทาราม จ.อุบลราชธานี

151.พระครูปริยัติธรรมจารี วัดท่าไห จ.อุบลราชธานี 152.พระมหาประเสริฐ เขมปาลี วัดเหล่าข้าว จ.อุบลราชธานี 153.พระครูมุจจลินท์วิริยคุณ วัดมุจจลินทาราม จ.อุบลราชธานี 154.พระครูสุตโชติธรรม วัดนาเวียง จ.อุบลราชธานี 155.พระครูสมุห์เหลื่อม อนุตตโร วัดบ้านกลาง จ.อุบลราชธานี 156.พระครูเขมกิจโกศล วัดโขงเจียมปุราณวาส จ.อุบลราชธานี 157.เจ้าอธิการเพียร ปัญญาพโล วัดศรีมงคล จ.อุบลราชธานี 158.เจ้าอธิการคมสันต์ สุภัทโท วัดหนองบัวดง จ.ศรีสะเกษ 159.พระครูสุภัทกิตยาภรณ์ วัดบ้านไฮ จ.ศรีสะเกษ 160.เจ้าอธิการสุทธี สุเมโธ วัดโนนสะแบง จ.ศรีสะเกษ 161.เจ้าอธิการนรินทร์ วิโรจโน วัดบ้านขะยุง จ.ศรีสะเกษ 162.พระมหาไพศาล ปัญญาทีโป วัดหนองแคน จ.ศรีสะเกษ 163.พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ วัดคามวาสี จ.นครพนม 164.พระครูสุมิตปุญญรังสี วัดศรีบุญเรือง จ.นครพนม 165.พระครูประภัศร์วรกิจ วัดป่าดอนธาตุ จ.ยโสธร 166.พระครูจารุโพธิธรรม วัดโพธิ์ศรี จ.ยโสธร 167.พระครูสุคันธวนาภิบาล วัดป่าลำดวน จ.ยโสธร 168.พระครูพิพิธจันทรังษี วัดโพนดินแดง จ.ยโสธร 169.พระมหาบุญช่วย ปภัสสโร วัดศรีแก้ว จ.ยโสธร 170.พระครูนันทสารโสภิต วัดศรีนันทาราม จ.มุกดาหาร 171.พระมหาจันที อธิปุญฺโญ วัดบูรพา จ.อำนาจเจริญ 172.เจ้าอธิการทองเริ่ม ปภัสสโร วัดอุดรมงคล จ.อำนาจเจริญ 173.พระมหาอัมพร กิตติญาโณ วัดทับเมย จ.อำนาจเจริญ 174.พระครูพนมวนาภิวัฒน์ วัดพนมวันท์ จ.นครราชสีมา 175.พระครูประทีปปัญญาวุฒิ วัดหนองเป็ดน้ำ จ.นครราชสีมา 176.พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ วัดด่านใน จ.นครราชสีมา 177.พระครูสุตวีรากร วัดหญ้าคา จ.นครราชสีมา 178.พระครูสันติจิตตารักษ์ วัดบ้านปรางค์ จ.นครราชสีมา 179.พระครูภัทรธรรมสุนทร วัดคลองตะคร้อ จ.นครราชสีมา 180.พระครูนิเทศธีรธรรม วัดขามขุ่นร่ม จ.นครราชสีมา 181.พระครูอุดมสุทธิคุณ วัดชีวึก จ.นครราชสีมา 182.เจ้าอธิการแสวง ปภาโส วัดม่วงใต้ จ.บุรีรัมย์ 183.พระครูวิมลโพธิวัฒน์ วัดแจ้งตลาดโพธิ์ จ.บุรีรัมม์ 184.พระครูวีรธรรมาภิราม วัดชัยศิริมงคล จ.บุรีรัมย์ 185.พระมหาบุญเลี้ยง ญาณวุฑโฒ วัดสระมะค่า จ.บุรีรัมย์ 186.เจ้าอธิการอัมพร สุธัมโม วัดจอมวารี จ.บุรีรัมย์ 187.พระครูพิบูลกิตติสาร วัดชัยพิบูลย์ จ.ชัยภูมิ 188.พระครูปริยัติชโยดม วัดบางอำพันธ์ จ.ชัยภูมิ 189.พระครูปริยัติกิจธำรง วัดกลางสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 190.พระครูขันติสารโสภิต วัดโนนสวรรค์ จ.สุรินทร์ 191.เจ้าอธิการเทียนคำ จันทวัณโณ วัดสุวรรณโภคาราม จ.สุรินทร์ 192.เจ้าอธิการภูชิต ยสินธโร วัดดอกจานรัตนาราม จ.สุรินทร์ 193.เจ้าอธิการคงศักดิ์ ญาณสุทฺโธ วัดโคกตะเคียน จ.สุรินทร์ 194.เจ้าอธิการชมพู วิสุทฺโธ วัดชุมแสง จ.สุรินทร์ 195.พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ วัดธรรมโพธิ์ศรี จ.ปราจีนบุรี 196.พระครูประโชติสารธรรม วัดโคกสว่าง จ.ปราจีนบุรี 197.พระครูประสิทธิวรธรรม วัดบุฝ้าย จ.ปราจีนบุรี 198.พระสมุห์วินัย มหาปญฺโญ วัดเหล่าเดิ่น จ.นครนายก 199.พระครูสุนทรธรรมรักษ์ วัดเมืองแมด จ.ฉะเชิงเทรา 200.พระมหาบุญส่ง ยสวัฑฒโน วัดบ้านหัวนา จ.ฉะเชิงเทรา

201.พระครูธรรมรัตนวิมล วัดโพธิ์นิมิต จ.ฉะเชิงเทรา 202.พระครูวิจิตรสรการ วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา 203.พระมหาบุญรวม จิรสีโล วัดหนองคุ้ม จ.สระแก้ว 204.พระมหาฉัตรชัย เขมวังโส วัดวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 205.พระอธิการชื่น กิตติสาโร วัดป่าบัวคำพัฒนา จ.สระแก้ว 206.เจ้าอธิการเสมียน สารัตถิโก วัดทรงธรรม จ.ชลบุรี 207.เจ้าอธิการสมพงษ์ ฐานวโร วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ จ.ชลบุรี 208.พระครูวรธรรมคุณาธาร วัดหนองลำดวนพรมศรี จ.ชลบุรี 209.พระครูสังฆวิสุทธิคุณ วัดชากผักกูด จ.ระยอง 210.พระมหาสมบูรณ์ ทัสฺสธัมโม วัดพระงาม จ.นครปฐม วิสามัญ 211.พระศรีธีรวงศ์ สัจจวโร วัดพระประโทณเจดีย์ จ.นครปฐม วิสามัญ 212.พระครูหริภูมิรักษ์ วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม 213.พระเมธีธรรมานันท์ วัดดอนหวาย จ.นครปฐม อุปัชฌาย์เก่า 214.พระครูสมุห์สมชาย สุภาจาโร วัดปรีดาราม จ.นครปฐม 215.พระครูพินิตสุตาคม วัดลาดหญ้าไทร จ.นครปฐม 216.พระมหาปรีชา ภูริปัญโญ วัดบางหลวง จ.นครปฐม 217.พระมหาชาญชัย กิตติญาโณ วัดสังฆจายเถร จ.สุพรรณบุรี 218.พระอธิการเล็ก กันตสีโล วัดหนองกระดี่ จ.สุพรรณบุรี 219.พระครูปลัดชะลอ เตชพโล วัดโพธิ์อ้น จ.สุพรรณบุรี 220.พระครูสุวรรณเขมคุณ วัดเขาพระ จ.สุพรรณบุรี 221.พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ วัดองค์พระ จ.สุพรรณบุรี 222.พระมหาเหวียง อภิวฑฺฒโน วัดหนองยาว จ.สุพรรณบุรี 223.พระครูวิริยสุวรรณคุณ วัดโค้งบ่อแร่ จ.สุพรรณบุรี 224.พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ วัดหนองหลวง จ.สุพรรณบุรี 225.พระครูปัญญากาญจนวงศ์ วัดวังจาน จ.กาญจนบุรี 226.พระครูวิบูลกาญจโนภาส วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร จ.กาญจนบุรี วิสามัญ 227.พระครูกิตติกาญจนวงศ์ วัดเขาสามสิบหาบ จ.กาญจนบุรี 228.พระใบฎีกาเฉลียว โอภาโส วัดพรหมณี จ.กาญจนบุรี 229.พระครูโสภิตกาญจนธรรม วัดแหลมทอง จ.กาญจนบุรี 230.เจ้าอธิการอุบล อุปลิโก วัดวังไผ่ จ.กาญจนบุรี

231.พระครูสุนทรพิพัฒนาภรณ์ วัดนาขวาง จ.สมุทรสาคร อุปัชฌาย์เก่า 232.พระครูสาครธรรมสถิต วัดสุนทรสถิต จ.สมุทรสาคร 233.พระครูสันติธรรมาภิรัต วัดอ้ออีเขียว จ.ราชบุรี 234.พระครูประสิทธิ์สุตกิจ วัดอุทุมพรทาราม จ.ราชบุรี 235.พระครูวรวิสุทธิวัตร วัดเขาพระ จ.ราชบุรี 236.พระครูสังฆรักษ์สุชิน วัดเขาส้ม จ.ราชบุรี 237.พระครูคุณสารานุกูล วัดโบสถ์ จ.ราชบุรี 238.เจ้าอธิการซอง สีลสัมปันโน วัดช่องลาภ จ.ราชบุรี 239.พระครูวิบูลกิจสุนทร วัดวาปีสุทธาวาส จ.ราชบุรี 240.พระครูบวรรัตนวงศ์ วัดพิกุลแก้ว จ.เพชรบุรี 241.พระครูโอภาสวัชรธรรม วัดราษฎร์เจริญธรรม จ.เพชรบุรี 242.พระครูปลัดมานิตย์ ปัณฑิโต วัดควนยุง จ.นครศรีธรรมราช 243.พระครูสุนทรบุญทัต วัดโคกตะเคียน จ.นครศรีธรรมราช 244.พระครูพิพัฒนวรกิจ วัดโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช 245.พระครูศิริธรรมวัฒน์ วัดใหม่ไทยเจริญ จ.นครศรีธรรมราช 246.พระครูวิจิตรสุวรรณรักษ์ วัดทองทำนุ จ.นครศรีธรรมราช 247.พระปลัดสนั่น อินทโชโต วัดสำนักขัน จ.นครศรีธรรมราช 248.พระครูปริยัติคุณาวุธ วัดกลางใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี 249.พระครูพิลาศนวกิจ วัดควนท่าแร่ จ.สุราษฎร์ธานี 250.พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วิสามัญ251.พระปลัดน้อมมานิโต วัดป่าลิไลยก์ จ.สุราษฎร์ธานี 252.พระครูกิตติธรรมสุนทร วัดหน้าพระลาน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 253.พระครูพรหมประภัสสร วัดเทพวนาราม จ.ภูเก็ต 254.พระครูปลัดเริงชัย สุภโร วัดควนอินทนินงาม จ.ตรัง 255.พระครูบรรพตธรรมสถิต วัดเขาพระวิเศษ จ.ตรัง 256.พระครูกิตติธรรมธัช วัดโคกสวย จ.พังงา 257.พระครูบุญญาภินันท์ วัดปาโมกข์ จ.พังงา 258.พระมหาบัณฑิต ปัณฑิตญาโณ วัดหัวป้อมใน จ.สงขลา 259.พระครูวิรัตธรรมโชติ วัดแหลมทราย จ.สงขลา 260.พระครูอุทัยธรรมธาดา วัดม่วงค่อม จ.สงขลา 261.พระครูวรคุณโสภณ วัดวังใหญ่ จ.สงขลา 262.พระปลัดประคอง ธัมมปาโล วัดอภยาราม จ.พัทลุง 263.พระครูสุวัฒนปิยคุณ วัดสุภาษิตาราม จ.พัทลุง 264.พระครูไพศาลวุฒิกิจ วัดพุทธาธิวาส จ.ยะลา วิสามัญ 265.พระครูศรีธรรมธัช วัดหลักห้า จ.ยะลา
ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน